UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2021

25/11/2021

UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn