UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức BQL dự án đầu tư xây dựng TP. Sầm Sơn năm 2021

11/10/2021

UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức BQL dự án đầu tư xây dựng TP. Sầm Sơn năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn