UBND tỉnh Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019

13/05/2020

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 05/2012/TT -BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019; Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019, như sau:

1. Số chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 01 chỉ tiêu.

Cơ quan có nhu cầu tuyển dụng; vị trí việc làm tuyển dụng; yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (kèm theo).

2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển; phương thức tuyển dụng, ưu tiên trong tuyển dụng; cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Hồ sơ dự tuyển; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

3.1. Hồ sơ dự tuyển

– Người dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển tại cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ).

– Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển hoặc người nhận thay.

– Hồ sơ dự tuyển phải có đủ các thành phần nêu trên, hồ sơ không đủ các thành phần nêu trên là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

3.2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 12/5/2020 đến ngày 11/6/2020 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Y tế.

4. Thông báo tuyển dụng

4.1. Sở Y tế

Niêm yết công khai Thông báo này tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang tin điện tử của cơ quan. Trong quá trình nhận hồ sơ dự tuyển, không được quy định thêm các thủ tục, giấy tờ ngoài thành phần hồ sơ được quy định tại Thông báo này.

4.2. Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng tải Thông báo này trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang theo quy định.

4.3. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang có trách nhiệm đưa tin nội dung Thông báo này trên Báo Tuyên Quang, trên sóng phát thanh, truyền hình theo quy định./.

*****Quyết định chi tiết như sau:

UBND tỉnh Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức tỉnh năm 2019

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn