UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019

01/04/2020

UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019

>>>>>Xem thêm: UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn