UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020

22/06/2020

UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai

– Địa điểm: Bộ phận “một cửa” Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020

UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020

UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020

UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn