UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở TN&MT năm 2021

25/06/2021

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Sở TN&MT năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 60 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.yenbai.gov.vn