UBND TP.Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2020

15/04/2020

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Bổ sung số lượng người làm việc còn khuyết cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre theo nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

– Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao; đảm bảo đúng các quy trình thủ tục theo quy định trong quá trình tuyển dụng.

II. NHU CẦU, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

1. Nhu cầu tuyển dụng: 07 chỉ tiêu, cụ thể:

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển

a) Điều kiện chung

– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

– Đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 22 Luật viên chức nhưng không được trái quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập.

b) Điều kiện riêng của từng vị trí xét tuyển

Bên cạnh các điều kiện nêu trên, tùy từng vị trí xét tuyển, thí sinh phải đảm bảo các văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:

c) Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ).

Lưu ý: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre (Website: thanhphobentre.bentre.gov.vn).

4. Nội dung và hình thức tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụng: Việc tuyển dụng được tổ chức dưới dạng hình thức xét tuyển.

b) Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thầm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

+ Đối với vị trí việc làm là nhân viên: Tổ chức phỏng vấn về các kiến thức liên quan đến năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.

+ Đối với vị trí việc làm là giáo viên: Tổ chức thực hành giảng dạy trên lớp. Thời gian 01 tiết/thí sinh hoặc 01 giờ/thí sinh (tiết hoặc giờ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành. c)

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ

1. Thông báo tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố (Website: thanhphobentre.bentre.gov.vn).

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre căn cứ vào Kế hoạch này, đơn vị làm thông báo cụ thể nhu cầu tuyển dụng nhân sự của đơn vị mình thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mình về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 31/3/2020 đến hết ngày 29/4/2020 (không nhận hồ sơ trong ngày Thứ bảy và Chủ nhật).

– Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: tại trụ sở làm việc, cơ sở 1 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre; địa chỉ: số 474B6, khu phố 3, đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre; điện thoại: 0275.3829101.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre

Phối hợp hỗ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre trong quá trình tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre thực hiện các quy trình thủ tục xét tuyển, đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo quy định.

– Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng, các ban trong quá trình xét tuyển, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre

– Chịu trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký của thí sinh tham gia dự tuyển.

– Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng, các ban trong quá trình xét tuyển, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

– Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất nội dung, hệ thống câu hỏi, thang điểm…..tổ chức ôn tập cho các thí sinh (nếu có).

– Chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết cho kỳ xét tuyển.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre, Ủy ban nhân dân các xã, phường

– Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre chịu trách nhiệm hỗ trợ đưa tin kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020 trên Trang thông tin điện tử thành phố Bến Tre.

– Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre và Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm hỗ trợ đưa tin kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020 trên hệ thống phát thanh của đơn vị.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhphobentre.bentre.gov.vn