UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

04/08/2020

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT- NV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của ộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ-U  ND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của ND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 64/QĐ-SNV ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2020;

Xét đề nghị của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tại Tờ trình số 573/PGD&ĐT-TCCB ngày 30 tháng 6 năm 2020 về việc đề nghị tuyển dụng viên chức và nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế năm 2020;

Xét đề nghị của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố tại Tờ trình số 160/TTr-GDNN-GDTX ngày 07 tháng 7 năm 2020;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố tại Tờ trình số       /TTr-PNV ngày       tháng 7 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng viên chức và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Huế; Trưởng phòng Nội vụ thành phố Huế; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế; Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*****Kế hoạch chi tiết cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

– Tuyển dụng những người có phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đáp ứng được yêu cầu công việc, phù hợp với vị trí việc làm để bổ sung cho đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo còn thiếu theo quy định.

– Tuyển dụng công khai, cạnh tranh thông qua việc xét tuyển nhằm tuyển dụng được viên chức đạt chất lượng tốt, tuyển dụng “đúng người”, “đúng việc”.

– Tuyển dụng phải căn cứ vào chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao và yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm của đơn vị.

II. NHU CẦU, PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng

a) Các trường học thuộc Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố: Trên cơ sở số lượng người làm việc được giao và kế hoạch số lượng người làm việc năm 2020, nhu cầu cần bổ sung giáo viên đối với các trường mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở và nhân viên bảo vệ : 198 người (viên chức: 171 người, hợp đồng bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 27 người), được cơ cấu cụ thể, như sau:

UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 UBND TP.Huế, Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020

b) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố:

– Giáo viên Hóa:   01 chỉ tiêu

– Giáo viên Địa lý: 01 chỉ tiêu

2. Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức  và nhân viên bảo vệ ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

III. XÉT TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo

a. Điều kiện chung

– Người đăng ký dự tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế năm 2020 phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Chương III Luật Viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Huế.

+ Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

+ Có lý lịch rõ ràng.

+ Có các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

+ Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

+ Trình độ Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ GDĐT phù hợp từng chức danh nghề nghiệp giáo viên. Trường hợp thí sinh chưa có chứng chỉ Tiếng Anh nêu trên có thể nộp các chứng chỉ/chứng nhận tiếng Anh thay thế như: Tiếng Anh thực hành (B,C), IELTS, TOEIC..cấp độ tương đương.

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng A)

Riêng nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP không yêu cầu văn bằng chuyên môn và trình độ ngoại ngữ, tin học.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

+ Người đăng ký dự tuyển có dị dạng, phát âm không chuẩn.

+ Nếu đã được tuyển dụng nhưng phát hiện người đăng ký dự tuyển vi phạm các điều kiện trên sẽ bị hủy bỏ thông báo trúng tuyển.

b) Điều kiện cụ thể

– Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên cấp mầm non phải có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên phù hợp với vị trí tuyển dụng. Đối với người có hộ khẩu ngoài thành phố Huế phải tốt nghiệp loại giỏi Đại học sư phạm.

– Người đăng ký xét tuyển vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố phải có bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm – phù hợp với vị trí tuyển dụng. Đối với người có hộ khẩu ngoài thành phố phải tốt nghiệp loại giỏi Đại học sư phạm

– Người đăng ký xét tuyển vào nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, yêu cầu giới tính nam, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên.

2. Nguyên tắc xét tuyển

a) Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

b) Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng ngạch, bộ môn giảng dạy.

c) Chỉ tuyển dụng đủ số lượng còn thiếu so với chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, năm 2020 và theo đúng vị trí cần tuyển.

3. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo được thực hiện theo 2 vòng:

a) Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 theo quy định tại điểm b khoản 3 Mục III của Kế hoạch này.

b) Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

– Thời gian phỏng vấn 30 phút

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn theo quy định tại vòng 2 của Kế hoạch này đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Kế hoạch này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 theo quy định tại Kế hoạch này.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

đ) Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng ra quyết định hủy kết quả tuyển dụng, thông báo công khai Cổng thông tin điện tử thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

5. Ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển ở vòng 2.

6. Nội dung phỏng vấn: Bốc thăm ngẫu nhiên trong số câu hỏi liên quan đến các nội dung sau:

– Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2019, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các văn bản chuyên môn liên quan đến ngành học, cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

– Kiến thức chuyên môn; kỹ năng và xử lý tình huống sư phạm liên quan đến bộ môn cần tuyển dụng.

(Danh mục tài liệu phỏng vấn sẽ được Hội đồng xét tuyển viên chức thông báo sau. Quá trình phỏng vấn thí sinh không được phép sử dụng tài liệu)

7. Thủ tục hồ sơ

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh 4×6);

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu) quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển, Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến cơ quan tuyển dụng để đối chiếu.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản sao hộ khẩu thường trú;

– 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

Hồ sơ dự tuyển gồm có 02 bộ hồ sơ/người dự tuyển;

Bản thân người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp hồ sơ tại nơi tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại khoản 8 Mục III của Kế hoạch này và chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí xét tuyển. Nếu phát hiện người đăng ký dự tuyển nộp 02 hồ sơ vào 02 vị trí xét tuyển thì người nộp hồ sơ dự tuyển sẽ không được xét tuyển.

8. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ, tổ chức xét tuyển, báo cáo kết quả tuyển dụng

Thông báo Kế hoạch tuyển dụng:

Thông báo tuyển dụng được đăng tải trên website của UBND thành phố Huế (www.huecity.gov.vn), Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh (TRT) và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố.

Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 31 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 28 tháng 8 năm 2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật)

Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thành phố, 01 Lê Viết Lượng, phường Xuân Phú, thành phố Huế

Ghi chú:

Thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo sau.

Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, U ND thành phố rà soát, cân đối số lượng người làm việc, số lượng giáo viên nghỉ hưu, thôi việc (nếu có) tại các đơn vị để bố trí người trúng tuyển.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giao Phòng Nội vụ thành phố tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020 để thực hiện tuyển dụng theo quy định; Thông báo công khai nội dung tuyển dụng trên Báo Thừa Thiên Huế; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (TRT); niêm yết công khai Kế hoạch này tại trụ sở UBND thành phố Huế, Phòng Nội vụ thành phố và đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Huế tại địa chỉ: huecity.gov.vn.

Phòng Nội vụ thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố tham mưu Hội đồng xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tổng hợp danh sách những người đăng ký dự tuyển, tổ chức phỏng vấn và công bố kết quả trúng tuyển theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức và nhân viên bảo vệ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020./.

Nguồn tin: huecity.gov.vn