UBND TP. Pleiku, Gia Lai thi tuyển giáo viên năm 2020

23/09/2020

Thực hiện Quyết định số 1485/QĐ-SNV ngày 15/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku. Trên cơ sở Kế hoạch số 2619/KH-UBND ngày 12/9/2020 của UBND Thành phố về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020, UBND Thành phố Pleiku thông báo tổ chức thi tuyển giáo viên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku, cụ thể như sau:

1. Đối tượng dự tuyển: Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku và có đủ điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 1 mục III Kế hoạch số 2619/KH-UBND.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số nhu cầu tuyển dụng giáo viên năm 2020 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku là 143 chỉ tiêu (Có bảng nhu cầu chi tiết kèm theo Kế hoạch số 2619/KH-UBND), được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Pleiku (http://pleiku.gialai.gov.vn); cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (http://pgdpleiku.edu.vn).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển: Chi tiết tại khoản 2, Mục III Kế hoạch số 2619/KH-UBND.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Chi tiết tại khoản 4, Mục III Kế hoạch số 2619/KH-UBND.

5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu:

Người dự tuyển phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (không nhờ người khác nộp thay) tại phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (số 76 Tăng Bạt Hổ, Pleiku, Gia Lai). Khi đi nộp Phiếu, người dự tuyển phải xuất trình bản chính các loại giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ có liên quan theo yêu cầu vị trí dự tuyển và đối tượng ưu tiên (nếu có) để người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra, đối chiếu và phải ký xác nhận các thông tin cá nhân trong danh sách đăng ký dự tuyển cùng với người tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải có Giấy biên nhận trao cho người dự tuyển (biên nhận có đóng dấu treo của cơ quan tiếp nhận).

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký: Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 28/9/2020 đến hết ngày 28/10/2020.

Sau khi kết thúc thời gian thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến 17 giờ 00’ ngày 28/10/2020), Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố phải thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về Phòng Nội vụ trước 18 giờ 00’cùng ngày.

6. Nội dung, hình thức thi tuyển: Chi tiết tại Khoản 1, Mục IV Kế hoạch số 2619/KH-UBND.

7. Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/người do Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố thu và nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ Thành phố).

8. Tài liệu ôn thi; Thời gian và địa điểm tổ chức thi:

Tài liệu ôn thi: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng tuyển dụng công bố để thí sinh được biết và tự ôn thi trên Cổng thông tin điện tử thành phố Pleiku (http://pleiku.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (http://pgdpleiku.edu.vn).

Thời gian và địa điểm tổ chức thi: Sẽ thông báo cụ thể trên Cổng thông tin điện tử thành phố Pleiku (http://pleiku.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (http://pgdpleiku.edu.vn).

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố chịu trách nhiệm nhận phiếu, kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ; Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Biểu mẫu đính kèm) nộp về Hội đồng tuyển dụng (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30/10/2020, đồng thời gửi kèm theo tập tin danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển (font chữ Times New Roman, size 12, soạn thảo bằng Microsoft Office Excel) tại địa chỉ hộp thư điện tử noivutppleiku@gmail.com.

Nội dung chi tiết về tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020 của UBND thành phố Pleiku được quy định tại Kế hoạch số 2619/KH-UBND được niêm yết công khai tại trụ sở HĐND và UBND thành phố Pleiku; Cổng thông tin điện tử thành phố Pleiku (http://pleiku.gialai.gov.vn), trụ sở phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Pleiku (Số 76 Tăng Bạt Hổ, Pleiku, Gia Lai), cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (http://pgdpleiku.edu.vn).

Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi được Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo viên thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố Pleiku (http://pleiku.gialai.gov.vn) và cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (http://pgdpleiku.edu.vn).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Phòng Nội vụ tại địa chỉ: 81 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai (điện thoại 0269 3717591) để được hướng dẫn./.

>>>>>Xem thêm: UBND TP. Pleiku, Gia Lai tuyển dụng viên chức năm 2020

Nguồn tin: pgdpleiku.edu.vn