UBND TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2024

22/06/2024

UBND TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2024, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 149 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 22/06/2024 đến hết ngày 22/07/2024.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ thành phó Tây Ninh, Số 82 đường Phạm Tung, khu phố 1, Phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank

blank

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2024 của UBND thành phố Tây Ninh

GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tây Ninh;Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh
Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 22/08/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Tây Ninh;
Theo đề nghị của UBND thành phố Tây Ninh tại Tờ trình số 149/TTr- UBND ngày 06/06/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 06/06/2024 của UBND thành phố Tây Ninh về xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024, trong đó:
1. Chỉ tiêu, vị trí xét tuyển
a. Tổng số chỉ tiêu xét tuyển viên chức năm 2024: 149 chỉ tiêu
– Khối Mầm non: 47 chỉ tiêu (Giáo viên Mầm non: 45; Kế toán: 02);
– Khối Tiểu học: 46 chỉ tiêu (Giáo viên Tiểu học: 38; Kế toán: 01; Văn thư: 01; Thư viện: 06);
– Khối Trung học cơ sở: 56 chỉ tiêu (Giáo viên Trung học cơ sở: 45; Kế toán: 02; Văn thư: 04; Thư viện: 05);
b. Vị trí xét tuyển và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp:
Người đăng ký dự tuyển vị trí Giáo viên; Kế toán; Văn thư; Thư viện phải bảo đảm các tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định hiện hành.
(Kèm theo danh sách nhu cầu, vị trí tuyển dụng)
2. Nội dung, hình thức, trình tự, thủ tục thực hiện tuyển dụng
– Tổ chức xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Mục 3 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
– Trình tự, thủ tục thực hiện tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Mục 4 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Điều 2. Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 154/KH- UBND ngày 06/06/2024 của UBND thành phố Tây Ninh về xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2024, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đúng theo quy định. Trong quá trình tổ chức, đề nghị UBND thành phố Tây Ninh gửi Sở Nội vụ các quyết định thành lập Hội đồng, Ban giám sát, các ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng, danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi, kế hoạch cụ thể, thông báo thời gian tổ chức thi và các văn bản có liên quan để Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo quy định; báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở Nội vụ để thẩm định và công nhận theo thẩm quyền.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: thanhpho.tayninh.gov.vn