UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

26/08/2020

UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/09/2020 đến hết ngày 02/10/2020

– Địa điểm: Phòng Nội vụ Thị xã Bình Long.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 UBND Tx.Bình Long, Bình Phước tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020

Nguồn tin: binhlong.binhphuoc.gov.vn