UBND TX. Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023

01/03/2023

UBND TX. Duyên Hải, Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2023, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/03/2023 đến hết ngày 30/03/2023

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo TX. Duyên Hải

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin:pgddttxduyenhai.edu.vn