Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2023

04/11/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 625/QĐ-STNMT ngày 18/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023;
Căn cứ Kế hoạch số 1156/KH-VPĐK ngày 25/9/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam về Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023;
Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam thông báo việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tuyển dụng
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tại vị trí có nhu cầu tuyển dụng, đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng theo quy định.
2. Số lượng cần tuyển
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam: 76 chỉ tiêu (Có phụ lục kèm theo)
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
3.1. Điều kiện tiêu chuẩn chung: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Có văn bằng chuyên môn, đúng ngành hoặc chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm;
– Có chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

3.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
4. Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học
Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận (được Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tương đương).
Có chứng chỉ tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp ngành Công nghệ thông tin, Tin học, Toán – Tin trở lên.
5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Mỗi người đăng ký dự tuyển viên chức nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc theo đường bưu chính theo yêu cầu tại thông báo tuyển dụng; chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng tại đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, hồ sơ gồm có:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 phụ lục kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức)
– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi người nhận và nơi nhận.
6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
a) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/10/2023 đến hết ngày 26/11/2023
Trường hợp nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký dự tuyển thì nộp trong giờ hành chính vào các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu)
b) Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, Địa chỉ: 99A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
7. Nội dung, hình thức tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam
năm 2023 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển, cụ thể theo 02 vòng, như sau:

a) Vòng 1:
– Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2:
– Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thời gian thi viết: 180 phút (không kể thời gian chép đề)
– Thang điểm: 100 điểm
8. Dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển:
– Thời gian hướng dẫn ôn tập (nếu có), phổ biến nội quy, quy chế thi dự kiến trong 01 ngày làm việc sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ và thông báo thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2.
– Thời gian tổ chức các vòng thi: Kiểm tra hồ sơ (vòng 1) được dự kiến trong 07 ngày; tổ chức Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 02) dự kiến trong 01 ngày.
– Thời gian và Địa điểm: có thông báo sau.
Thông tin chi tiết tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023 quy định tại Quyết định số 625/QĐ-STNMT ngày 18/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam về Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023 và Kế hoạch số 1156/KH-VPĐK ngày 25/9/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam về Tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023 (Quyết định và Kế hoạch này được tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam). Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có vướng mắc xin liên hệ theo số điện thoại 02353.810.558./.

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh; Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tại Tờ trình số 1160/TTr-VPĐKĐĐ ngày 26/9/2023 và của Chánh Văn phòng Sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch số 1156/KH-VPĐKĐĐ ngày 25/9/2023 của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam tuyển dụng viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam năm 2023:
1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu.
2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua hình thức xét tuyển
Có phụ lục kèm theo
Điều 2. Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam có trách nhiệm:
1. Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Sở và niêm yết tại trụ sở của cơ quan nhu cầu tuyển dụng: tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển.
2. Tổ chức kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ hợp pháp, hợp lệ đối với các trường hợp được tuyển dụng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm cần tuyển dụng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về việc thẩm định đối tượng dự tuyển theo quy định.
3. Tổ chức triển khai thực hiện việc tuyển dụng viên chức theo đúng quy
định hiện hành Kế hoạch đã được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam, Thủ trưởng các phòng, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

blank blank blank

blank blank blank

 

***** Đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: stnmt.quangnam.gov.vn