Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh tiếp nhận công chức năm 2024

25/06/2024

Vừa qua, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 1673-CV/VPTU về việc tiếp nhận công chức về công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Căn cứ Thông báo số 1099-TB/TU, ngày 08/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức chuyên môn tham mưu trực tiếp tại các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030”; Văn phòng Tỉnh uỷ có nhu cầu tiếp nhận công chức làm việc tại Văn phòng Tỉnh uỷ cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí tiếp nhận

– Chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí tiếp nhận: Trưởng phòng Cơ yếu – Công nghệ thông tin.

2. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

2.1. Đối tượng: Là công chức công tác tại các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể trong toàn tỉnh.

2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn:

– Là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lý lịch rõ ràng.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

– Yêu cầu về trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

– Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên.

– Có kiến thức về xây dựng Đảng.

– Về kinh nghiệm: Có ít nhất 03 năm công tác về công nghệ thông tin.

– Về năng lực, vị trí việc làm: Có khả năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp và tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tiễn liên quan tới lĩnh vực quản lý, phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

– Yêu cầu khác: Đang giữ chức vụ quản lý cấp phòng và tương đương tại các đơn vị, địa phương.

Văn phòng Tỉnh ủy kính đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành trong tỉnh; các huyện, thị, thành ủy và các đảng uỷ trực thuộc tỉnh quan tâm phối hợp phổ biến thông tin rộng rãi, giới thiệu nhân sự thuộc đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu và có nguyện vọng công tác tại Văn phòng Tỉnh uỷ.

Hồ sơ (gồm: Sơ yếu lý lịch 2C; văn bằng, chứng chỉ liên quan) gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ (qua phòng Hành chính – Lưu trữ) trước ngày 30/6/2024.

Nguồn tin: baoquangninh.vn