Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020

20/05/2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 11/2016/TLT-BTTTT-BNV ngày 07 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Kế hoạch số 07/KH-VPUBND ngày 06 thang 4 năm 2020 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh về tuyển dụng viên chức Công Thông tin điện tử Đồng Tháp năm 2020.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông báo tuyển dụng viên chức Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp như sau:

I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang thực hiện trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu lực.

– Có bằng tốt nghiệp đại học báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với các ngành: Phát thanh, truyền hình, phát thanh – truyền hình, truyền thông đa phương tiện, truyền thông văn hoá, công nghệ truyền thông, quay phim truyền hình, ngữ văn, sư phạm ngữ văn, lịch sử, sư phạm lịch sử, địa lý, sư phạm địa lý, chính trị học, Việt Nam học, công tác xã hội, luật thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc, nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN

1. Số lượng cần tuyển: 02 viên chức.

2. Vị trí tuyển dụng: Tổ Biên tập trực thuộc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

3. Vị trí việc làm: Chức danh nghề nghiệp Phóng viên hạng III, mã số V.11.02.06.

4. Mô tả công việc chính:

– Xây dựng đề cương, thực hiện viết tin, bài theo phân công của Trưởng ban Ban Biên tập hoặc Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp.

– Viết tin, bài, chụp ảnh; Thực hiện các tác phẩm truyền thông đa phương tiện, bản tin phát thanh, tin/bản tin video phục vụ tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp và chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình.

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thành phần hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm).

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển theo mẫu (đính kèm).

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khoẻ chứng nhận theo quy định (Giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 12 tháng kể từ ngày ký kết luận sức khỏe).

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh cỡ 4 x 6 và 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc).

– Hồ sơ đăng ký của người dự tuyển được bỏ vào một phong bì riêng có kích thước 25cm x 34cm (ngoài phong bì ghi rõ, đầy đủ các loại giấy tờ trong hồ sơ và thông tin liên hệ: Số điện thoại, hộp thư điện tử). Lưu ý, cơ quan tuyển dụng không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển.

2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Thời gian: Kể từ ngày đăng Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 05 tháng 6 năm 2020.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung:

Gồm 02 vòng, như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2: Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 6 năm 2020 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

Địa điểm xét tuyển: Cổng Thông tin điện tử Đồng Tháp trực thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

VI. THỜI GIAN VÀ THANG ĐIỂM THỰC HÀNH.

– Thời gian thực hành: 180 phút, gồm 02 phần (thực hành viết tin/bài 150 phút và thực hành phỏng vấn 30 phút).

– Điểm thực hành: Thang điểm 100 (thực hành viết tin/bài 70 điểm và thực hành phỏng vấn 30 điểm).

VII. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức theo quy định tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an Nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định.

2. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại Khoản 1, Mục VII này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên tại Khoản 1, Mục VII này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; Nếu vẫn không xác định được thì Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh (người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức) quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

(Thông tin liên hệ qua số điện thoại: 0277.3855598 hoặc 0277.889112).

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu lý lịch

Nguồn tin: dthu.edu.vn