Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2022

28/06/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập Nhà nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;
Căn cứ Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao số lượng người làm việc đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2022;
Căn cứ Công văn số 813/SNV-CCVC ngày 17/5/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022;
Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Tin học – Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển viên chức phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp và vị trí việc làm đăng ký dự tuyển; không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
– Đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
2. Điều kiện cụ thể và số lượng xét tuyển:
Xét tuyển 06 vị trí việc làm, điều kiện cụ thể như sau:
– 03 vị trí việc làm Quản trị viên với điều kiện tốt nghiệp Đại học ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo; trình độ Anh văn A2 trở lên hoặc tương đương trở lên.
– 03 vị trí việc làm Biên tập viên với điều kiện tốt nghiệp Đại học ngành Báo chí, Luật; trình độ Anh văn A2 trở lên hoặc tương đương trở lên; chứng chỉ tin học văn phòng hoặc chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên.
(Chi tiết Phụ lục đính kèm)
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Đính kèm Mẫu số 01).
– 02 Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6 cm), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
– 02 ảnh cỡ 4×6 cm (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh)
– 02 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
* Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển vào hai vị trí việc làm trở lên hoặc trong hồ sơ khai không trung thực thì bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy bỏ kết quả xét tuyển.
4. Phương thức tuyển dụng:
Thực hiện xét tuyển với hình thức phỏng vấn tại Vòng 2 theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nội quy, quy chế xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
Văn phòng UBND tỉnh sẽ thông báo thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa chỉ: https://vpub.travinh.gov.vn.
5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 03/8/2022.
6. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:
Trung tâm Tin học – Công báo. Địa chỉ: Số 01, đường 19/5, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (gặp đồng chí Đỗ Thị Bích Chi, điện thoại trong giờ hành chính: 02943.851.917).

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.travinh.gov.vn