word-the-cao

1245 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Y tế môn Kiến thức chung

Giá: 150,000

1245 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Y tế môn Kiến thức chung là bộ câu hỏi phục vụ cho việc ôn thi viên chức Y tế và thăng hạng viên chức chuyên ngành Y tế. Tài liệu bao gồm những nội dung sau:

1. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII, Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới

2. Nghị quyết Số: 21-NQ/TW; ngày 25/10/2017, Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới
3. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12
4. Hiến pháp Việt Nam năm 2013
5. Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019
6. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

7. Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

8. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

9. Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ

10. Luật Bảo hiểm y tế (Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014)
11. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
12.Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
13. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
14. Thông tư số 07/2014/TT-BYT
15. Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT
16. 12 điều Y đức

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức Y tế

 

Một số câu hỏi mô tả tài liệu

1245 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi viên chức Y tế môn Kiến thức chung