Thi thử

03/10/2019

Bài thi thử trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức Y tế

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử môn Kiến thức chung ôn thi công chức" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ .Bài thi phù hợp với việc ôn thi viên chức, thăng hạng viên chức với các nội dung sau:

- Luật viên chức

- Luật Khám bệnh, chữa bệnh

- Luật bảo hiểm y tế 07/2014/TT-BYT

- Luật Bảo hiểm Xã hội

- Thông tư 07/2014/TT-BYT QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ

- Nghị quyết 20-NQ/TW VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHOẺ NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

- TT 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi chuyên đề sẽ có 15 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng