Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2023

17/11/2023

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BNV ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;
Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định nội dung mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố;
Căn cứ Đề án Vị trí việc làm của Trung tâm Báo chí Thành phố;
Xét công văn 69/TTBC-HCQT ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Trung tâm Báo chí Thành phố về đề xuất nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023.
Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Báo chí Thành phố năm 2023 như sau:

I. Số lượng người làm việc ứng với vị trí việc làm
Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được giao năm 2023: 14 biên chế.
Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước có mặt hiện tại: 12 biên chế
II. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc tuyển dụng
Tuyển dụng 02 Vị trí việc làm tại phòng Hành chính – Quản trị tại Trung tâm Báo chí Thành phố thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, gồm:
– Vị trí việc làm Hành chính – Kế hoạch – Tổng hợp: 01 vị trí.
– Vị trí việc làm Văn thư: 01 vị trí.
Tiêu chuẩn chức danh Vị trí việc làm viên chức cần tuyển dụng đính kèm tại Phụ lục 1.
III. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
IV. Thời hạn, địa chỉ, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
1. Thời gian nộp hồ sơ:
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng này được công khai. Cụ thể:
Kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 12 năm 2023 (trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu).
Việc tiếp nhận hồ sơ phải có Phiếu biên nhận ký xác nhận của thí sinh và người thu nhận.
Đính kèm mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phụ lục 2.
2. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Hành chính – Quản trị, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Lầu 6, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 22 216216.
3. Mức thu phí tuyển dụng viên chức
Thu phí tuyển dụng viên chức theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Địa điểm nộp phí: Nộp trực tiếp tại Phòng Hành chính – Quản trị, Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.
V. Nội dung, hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển, thực hiện theo 02 vòng cụ thể như sau:
1. Vòng 1. Kiểm tra điều kiện dự tuyển
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
2. Vòng 2. Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Phỏng vấn.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d) Thang điểm: 100 điểm.
đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn vòng 2. Danh mục tài liệu tham khảo thi Vòng 2 đính kèm tại Phụ lục 3.
VI. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức sau:
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định người trúng tuyển.
3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
VII. Thời gian, địa điểm tuyển dụng
1. Thời gian tuyển dụng:
Vòng 01: từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2023.
Trung tâm Báo chí Thành phố lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh
đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Trung tâm Báo chí Thành phố.
Vòng 02: dự kiến 09g00, Thứ 3 ngày 09 tháng 01 năm 2024.
2. Địa điểm tuyển dụng:
Trung tâm Báo chí Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: Lầu 6, Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
VIII. Tổ chức thực hiện
1. Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông
– Hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Báo chí Thành phố nội dung liên quan tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Báo chí Thành phố năm 2023.
– Tham mưu trình Giám đốc Sở thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, tham mưu Hội đồng tuyển dụng viên chức thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Phối hợp phòng có liên quan thực hiện việc đăng công khai Thông báo tuyển dụng này trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố.
– Hỗ trợ, phối hợp các đơn vị có liên quan cung cấp danh mục tài liệu tham khảo liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng.
2. Trung tâm Báo chí Thành phố
– Thực hiện việc đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Báo chí Thành phố.
– Tiếp nhận hồ sơ xét tuyển theo quy định, tham mưu Sở đề xuất thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Thông báo đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến nội dung tuyển dụng đến các thí sinh dự tuyển; thông báo kết quả xét tuyển và hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ.
– Thực hiện việc quản lý và sử dụng phí tuyển dụng viên chức theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và Nghị quyết số 14/2022/NQ- HĐND ngày 08/7/2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định nội dung mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thi xét nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông báo này được đăng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở của Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Báo chí Thành phố.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ lục 3

Nguồn tin: ttbc-hcm.gov.vn