Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021

12/01/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-STPngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021;

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021, như sau:

1.  Số lượng, vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng cần tuyển; yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo

Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, gồm:

Phòng Công chứng số 1 (trụ sở tại số 6 đường Chiến thắng Sông Lô, tổ 3, Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang): 05 chỉ tiêu.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (trụ sở tại số 6 đường Chiến thắng Sông Lô, tổ 3, Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang): 04 chỉ tiêu.

Chi tiết tại Biểu kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 ban hành kèm theo Thông báo này.

2.  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; ưu tiên trong tuyển dụng

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 22 tháng 11 năm 2019).

Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

3.  Phương thức tuyển dụng; hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển

Phương thức tuyển dụng, hình thức và nội dung thi tuyển, xét tuyển được thực hiện theo mục 3 Khoản II Điều 1 Quyết định số 292/QĐ-STP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021 (sau đây viết tắt là Quyết định số 292/QĐ-STP).

4.  Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển

Thời gian thi tuyển, xét tuyển: Hoàn thành chậm nhất trong tháng 6 năm

Địa điểm thi tuyển, xét tuyển: Tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên

5.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Mỗi thí sinh dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, hồ sơ gồm có:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).

Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận

Hồ sơ dự tuyển phải đủ các thành phần nêu trên. Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển trở lên vào các vị trí tuyển dụng khác nhau tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng được phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-STP là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

6.  Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 17/01/2022 đến hết ngày 15/02/2022, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Tại trụ sở Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: số 501, đường 17/8, Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Khổng Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, số điện thoại: 0207.3822.831.

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển

Thí sinh dự tuyển nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang hoặc gửi theo đường bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

7.  Phí tuyển dụng

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Phòng Công chứng số 1.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: tuphaptuyenquang.gov.vn