UBND huyện Đại Lộc, Quảng Nam tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2023

12/12/2023

Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện Đại Lộc về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện thông báo một số nội dung về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tuyển dụng, bổ sung nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trong phạm vi số lượng người làm việc chưa sử dụng năm 2023;
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn của chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng và Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp mạng lưới trường, điểm trường, lớp học gắn với việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam đến năm học 2024 – 2025; bảo đảm không vượt quá số lượng người làm việc được giao năm 2023.
– Quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, minh bạch,
khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.
II. NHU CẦU TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu: 189 chỉ tiêu, trong đó:
a. Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 16 chỉ tiêu;
b. Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 144 chỉ tiêu, gồm:
+ Tiểu học: 130 chỉ tiêu;
+ Tiếng Anh: 03 chỉ tiêu;
+ Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu;
+ Thể dục: 06 chỉ tiêu;
+ Âm nhạc: 04 chỉ tiêu.
c. Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 29 chỉ tiêu, gồm:
+ Toán: 02 chỉ tiêu;

+ Vật lí: 02 chỉ tiêu;
+ Hóa học: 03 chỉ tiêu;
+ Sinh học: 02 chỉ tiêu;
+ Tin học: 01 chỉ tiêu;
+ Ngữ văn: 04 chỉ tiêu;
+ Lịch sử: 02 chỉ tiêu;
+ Địa lí: 03 chỉ tiêu;
+ Tiếng Anh: 02 chỉ tiêu;
+ Thể dục: 02 chỉ tiêu;
+ Giáo dục công dân: 02 chỉ tiêu;
+ Âm nhạc: 04 chỉ tiêu.
(Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng tại Phụ lục kèm theo).

III. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Điều kiện chung đối với tất cả thí sinh
a. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành
phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có hồ sơ đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
b. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.
2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí tuyển dụng
Người dự tuyển vào vị trí việc làm giáo viên phải đạt điều kiện chung và đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng theo quy định hiện hành tương ứng với chức danh ghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:
a. Vị trí Giáo viên mầm non:
Tuyển dụng Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26), có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.
b. Vị trí Giáo viên tiểu học:
Tuyển dụng Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), có bằng cử nhân
trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
c. Vị trí Giáo viên trung học cơ sở:
Tuyển dụng Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32), có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
(Chi tiết trình độ đào tạo cần tuyển tại Phụ lục kèm theo).
IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân,
đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.

V. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH TÍNH KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ CÁCH BỐ TRÍ NƠI CÔNG TÁC
1. Nội dung, hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển với 02 vòng như sau:
a. Vòng thứ nhất (Vòng 1):
Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc
làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b. Vòng thứ hai (Vòng 2): Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Hình thức thi: Thi viết.
– Nội dung và thời gian thi:
+ Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
– Thang điểm: Bài thi có thang điểm 100.
2. Cách xác định người trúng tuyển và bố trí nơi công tác đối với người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức
a. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự sau:
– Người dự tuyển có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển nhiều hơn.
– Người dự tuyển có trình độ cao hơn về chuyên môn phù hợp với vị trí việc
làm cần tuyển.
– Người có bằng tốt nghiệp có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm
cần tuyển lấy theo thứ tự xếp loại: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình.
– Người có kết quả điểm học tập (ở trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển) trung bình chung toàn khoá cao hơn (điểm trung bình chung do cơ sở đào tạo xác nhận).
c. Thí sinh trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng theo Kế hoạch này được bố trí nơi công tác theo nguyên tắc như sau: thí sinh có điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Kế hoạch này được chọn đơn vị công tác của vị trí việc làm dự tuyển theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp (không phân biệt thí sinh có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên với thí sinh có bằng cử nhân và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) và theo cách xác định người trúng tuyển tại điểm b ở trên.
d. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ xét tuyển lần sau.
3. Hủy bỏ kết quả trúng tuyển
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức sẽ thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Cổng thông tin điện tử thị xã và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
4. Bổ sung người trúng tuyển
Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định, Hội đồng tuyển dụng báo cáo người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng (đảm bảo quy định tại khoản 2, Mục V kế hoạch này) thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự quy định tại điểm b, khoản 2, Mục V của Kế hoạch này.
Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng theo Kế hoạch này không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
VI. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 1 đính kèm);
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) trong tuyển dụng viên
chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại; 03
ảnh màu cỡ 4cm x 6cm;
Hồ sơ đăng ký dự tuyển của các cá nhân được đựng trong phong bì hồ sơ kích
cỡ 24 x 32cm, có nhãn dán ngoài bì hồ sơ (theo mẫu 2 đính kèm).
Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Lưu ý:
– Hồ sơ dự tuyển phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ không được dự tuyển hoặc kết quả tuyển dụng sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại UBND huyện Đại Lộc.
– Thí sinh thuộc diện đối tượng ưu tiên (nếu có) theo quy định tại mục IV Kế hoạch này phải kê khai đầy đủ đối tượng ưu tiên vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định) trong thời gian nộp hồ sơ dự tuyển theo Thông báo của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. Quá thời hạn nêu trên, thí sinh dự tuyển không kê khai thuộc diện ưu tiên (nếu có) sẽ không được xem xét chế độ ưu tiên theo quy định.

– Thí sinh phải chịu trách nhiệm về tính trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ dự tuyển, nếu khai man, thiếu trung thực liên quan đến nội dung hồ sơ dự tuyển sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
– Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
– Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm. Nếu phát hiện thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 02 (hai) vị trí việc làm trở lên trong bảng phụ lục chỉ tiêu tuyển dụng thì Hội đồng tuyển dụng viên chức sẽ loại thí sinh đó ra khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả thi tuyển.
– Người được đào tạo ghép 02 môn thì chỉ được đăng ký tuyển dụng một trong hai môn được đào tạo.

VII. LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí dự kiến thu:
300.00 đồng/thí sinh.
VIII. ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ, THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày, từ ngày 12/12/2023 đến 17 giờ 00 ngày 11/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).
2. Địa điểm và hình thức nhận hồ sơ:
a. Nộp trực tiếp:
Thí sinh đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp về Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đại Lộc (địa chỉ: số 167 Nguyễn Tất Thành, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam).
b. Nộp qua đường Bưu chính:
Thí sinh đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ qua gửi qua đường bưu điện theo dịch vụ chuyển phát nhanh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc (Bộ phận Tổ chức – Cán bộ, địa chỉ số 167 Nguyễn Tất Thành, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển được tính theo dấu bưu điện.
* Lưu ý:
– Nếu thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện thì nộp tiền qua số tài khoản và ghi rõ nội dung chuyển tiền (Họ và tên … nộp lệ phí dự tuyển 2023); đồng thời gửi kèm liên lai nộp tiền hoặc bản chụp giao dịch thành công kèm trong hồ sơ dự tuyển.
– Tài khoản nộp lệ phí: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng
Nam, số tài khoản: 4205.201.010.612 tại Ngân hàng Agrbank huyện Đại Lộc.
– Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/thí sinh (Ba trăm ngàn đồng y).
– Đến hết thời gian nộp hồ sơ theo quy định, thí sinh không đảm bảo thành phần hồ sơ thì xem như không đủ kiện kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Đại Lộc năm 2023.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng:

Hội đồng tuyển dụng sẽ gửi Thông báo đến thí sinh bằng đường bưu điện (theo địa chỉ trên bì thư thí sinh cung cấp) và địa chỉ email hoặc zalo do thí sinh cung cấp. đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử huyện Đại Lộc tại địa chỉ: (http://dailoc.quangnam.gov.vn/); Cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Đại Lộc, tại địa chỉ: (http://dailoc.quangnam.gov.vn/)
Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện Đại Lộc; Cổng Thông tin điện tử huyện Đại Lộc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Đại Lộc tại địa chỉ: (http://dailoc.quangnam.gov.vn/); Cổng thông tin điện tử Phòng GDĐT huyện Đại Lộc, tại địa chỉ: (http://dailoc.quangnam.gov.vn/) và Trung tâm Văn hoá
– Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình huyện.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc (qua Bộ phận Tổ chức – Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, điện thoại số 0235.3509023 hoặc 0941.381.023 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) để được hướng dẫn./.

QUYẾT ĐỊNH
Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 24/3/2023 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc trong các tổ chức Hội thuộc UBND tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh;
Theo đề nghị của UBND huyện Đại Lộc tại Tờ trình số 239/TTr-UBND ngày 23/11/2023 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2701/TTr-SNV ngày 01/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện Đại Lộc về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023, với những nội dung sau:
1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 189 chỉ tiêu, cụ thể như sau:
– Giáo viên mầm non hạng III: 16 chỉ tiêu

– Giáo viên tiểu học hạng III: 144 chỉ tiêu;
– Giáo viên trung học cơ sở hạng III: 29 chỉ tiêu;
2. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.
3. Trình tự, thủ tục tuyển dụng: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT- BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
4. Các nội dung khác: thực hiện theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 22/11/2023 của UBND huyện Đại Lộc về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc năm 2023 và quy định pháp luật có liên quan.
Điều 2. Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc có trách nhiệm tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Kế hoạch đã được phê duyệt.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***** Đính kèm:

PHỤ LỤC CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Mẫu 1-2023

Mẫu 2-2023

Nguồn tin: pgddailoc.edu.vn