UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên mầm non và THCS năm 2021

13/05/2021

UBND huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên mầm non và THCS năm 2021 như sau:

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng bổ sung giáo viên làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021 đúng vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của huyện.

2.  Yêu cầu

Việc tuyển dụng giáo viên đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

3.  Phương thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng giáo viên được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

II.  CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Giáo viên mầm non hạng III – Mã số V.07.02.26: 13 giáo viên.

Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số 07.04.32: 01 giáo viên môn Tin học.

III.   ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; đ) Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng, chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển, cụ thể:

Giáo viên dạy Mầm non hạng III:

+ Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

Giáo viên Trung học cơ sở hạng III:

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học cơ sở hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

2.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính “đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng”.

3.  Phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm tiếp nhận Phiếu

Người đăng ký dự tuyển giáo viên nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (kèm theo bản phôtô bằng tốt nghiệp chuyên môn và giấy tờ ưu tiên) vào một vị trí việc làm do huyện tuyển dụng (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Ban Tổ chức, Nội vụ – Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Lý Sơn.

Địa chỉ: Tầng 4, Trung tâm Chính trị – Hành chính huyện Lý Sơn, Thôn Đông An Vĩnh, Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

4.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng giáo viên

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự thi tuyển giáo viên thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV.    TRÌNH TỰ TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ, NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Trình tự tiếp nhận Phiếu đăng ký, tổ chức tuyển dụng

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

UBND huyện thành lập Ban thu Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí tuyển dụng theo quy định;

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 02/5/2021.

Thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên năm 2021 (gọi tắt là Hội đồng tuyển dụng) theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng.

2.  Nội dung, hình thức xét tuyển

Xét tuyển giáo viên được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức: Thi viết.

Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 180 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

3.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển giáo viên

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

V.  KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Lệ phí: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức; mức thu cụ thể:

500.000 đồng/01 thí sinh. Lệ phí thi nộp cùng thời gian và địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Nếu lệ phí không đủ UBND huyện bố trí bổ sung kinh phí trong nguồn ngân sách của huyện.

Giao Ban Tổ chức, Nội vụ -Lao động, Thương binh và Xã hội huyện dự toán kinh phí tổ chức kỳ xét tuyển trình UBND huyện (qua phòng Tài chính – Kế hoạch) xem xét, quyết định.

VI.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức, Nội vụ – lao động, Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện thành lập Hội đồng tuyển dụng giáo viên và các Ban giúp việc Hội đồng tuyển dụng và giúp Hội đồng tổ chức thực hiện kỳ xét tuyển giáo viên theo đúng quy định.

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ người có nhu cầu đăng ký dự tuyển giáo viên theo đúng quy định.

Tổng hợp báo cáo kết quả tuyển dụng trình UBND huyện báo cáo tỉnh theo quy định.

Tham mưu UBND huyện phê duyệt kết quả xét tuyển và quyết định tuyển dụng; tiếp nhận và phân công giáo viên.

Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự trù kinh phí tổ chức kỳ xét tuyển giáo viên gửi Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trình UBND huyện xem xét quyết định.

2.  Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Ban Tổ chức, Nội vụ – Lao động, Thương binh và xã hội tham mưu Hội đồng tuyển dụng giáo viên theo đúng quy định. Sau khi có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận giáo viên, hướng dẫn các trường tiến hành ký hợp đồng làm việc với giáo viên theo quy định.

3.  Công an huyện

Cử người tham gia bảo vệ kỳ xét tuyển tại Hội đồng tuyển dụng của huyện.

Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng huyện xử lý thí sinh sử dụng văn bằng tốt nghiệp giả để tham gia kỳ tuyển dụng, kịp thời có văn bản đề nghị UBND huyện hủy bỏ kết quả tuyển dụng và tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

4.  Phòng Tài chính – Kế hoạch

Tham mưu bố trí kinh phí tổ chức kỳ xét tuyển giáo viên năm 2021.

5. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa – Thể thao; Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện

Có kế hoạch tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện và đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện các văn bản liên quan đến công tác xét tuyển giáo viên năm 2021 (khi có yêu cầu).

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND huyện năm 2021.

>>>> Xem thêm: UBND tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng giáo viên năm 2021

Nguồn tin: lyson.quangngai.gov.vn