word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2023

Giá: 240,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức khối Đảng, Đoàn thể tỉnh Cao Bằng năm 2023 gồm 1876 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Bộ câu hỏi bao gồm những nội dung sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày năm 2013.

2. Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

3. Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

4. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12, ngày 13/11/2008; và Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019

5. CHương I và Chương II Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Điều 2 (từ  khoản 1 đến khoản 12) Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019

6. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/1/2021)

7. Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫ số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều Lệ

8. Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

9. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

10. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu: