word-the-cao

Bộ tài liệu môn Kiến thức chung phục vụ thi tuyển công chức cấp xã, phường năm 2016

Giá: 20,000

STT Tên chuyên đề Số trang Ghi chú
1 Một số vấn đề cơ bản về chính quyền địa phương 18
2 Những vấn đề cơ bản về quản lý hành chính nhà nước 11
3 Soạn thảo văn bản và ban hành văn bản quản lý HCNN 18
4 Khái quát về nền công vụ và những vấn đề cơ bản về cán bộ, công chức cấp xã 23
5 Một số vấn đề cơ bản về Phòng chống tham nhũng 12
6 Thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn 5
7 Cải cách hành chính 8
Tổng cộng: 07 chuyên đề 95