word-the-cao

Bộ đề thi tuyển công chức tỉnh năm 2016 môn Kiến thức chung

Giá: 10,000

Tham khảo Bộ đề:

Đề số 1

Câu 1

Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, anh (chị) hãy cho biết:

  1. Chính quyền địa phương được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc nào? Tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính được quy định như thế nào?
  2. Trong hoạt động của mình, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn nào? Hãy nêu cụ thể những nhiệm vụ, quyền hạn đó?

Câu 2

Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, anh (chị) cho biết:

  1. Trách nhiệm và quyền lợi của công chức trong đào tạo, bồi dưỡng?
  2. Công chức được biệt phái trong trường hợp nào?
  3. Nội dung quản lý cán bộ, công chức? biên chế của các cơ quan sau do ai quyết định: Bộ Nội vụ; Bộ Ngoại giao; UBND cấp tỉnh; Toà án nhân dân.

Câu 3

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Anh (Chị) hãy cho biết:

  1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết nhằm để quy định những nội dung gì?
  2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trong việc lập đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh?
  3. Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án luật, dự thảo nghị quyết của quốc hội theo trình tự như thế nào?

Có ý kiến cho rằng: Đối với tất cả các dự án luật, dự thảo nghị quyết của quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ xem xét, cho ý kiến một lần. Anh (Chị) hãy cho biết quan điểm của mình đối với ý kiến trên?