pdf-nạp thẻ

60 đề phỏng vấn thi tuyển viên chức giáo dục Chức danh: Giáo viên mầm non( có đáp án và biểu điểm)

Giá: 50,000

Số trang: 152 trang

Tài liệu ôn thi bao gồm các nội dung sau:

1. Luật viên chức ngày 15/11/2010

2. Luật 52/2019/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

3. Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành về Điều lệ Trường mầm non

4. Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

5. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

6. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương

7. Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non

8. Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT Quy định về đạo đức nhà giáo

9. Nghị định 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức

 

Tham khảo tài liệu:

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01

CHỨC DANH: Giáo viên Mầm non

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ của viên  chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau:

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng. (05 điểm)

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ. (05 điểm)

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. (05 điểm)

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm)

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau: (10 điểm)

a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2,5 điểm)

b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2,5 điểm)

c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; (2,5 điểm)

d) Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệp. (2,5 điểm)

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm)

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (05 điểm)

Câu 2: Theo quy định tại Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành về Điều lệ Trường mầm non, Nhiệm vụ của giáo viên được quy định như sau:

1. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường. (05 điểm)

2. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non. (05 điểm)

3. Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định. (05 điểm)

4. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ của trẻ em; chủ động phối hợp với gia đình của trẻ em để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em. (05 điểm)

5. Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. (05 điểm)

6. Thực hiện quy định của nhà trường và các quy định khác của pháp luật. (05 điểm)

Câu 3: Theo quy định tại Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Mục đích ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non được quy định như sau:

1. Làm căn cứ để giáo viên mầm non tự đánh giá phẩm chất, năng lực; xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. (7,5 điểm)

2. Làm căn cứ để cơ sở giáo dục mầm non đánh giá phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non; xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, địa phương và của ngành Giáo dục. (7,5 điểm)

3. Làm căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách phát triển đội ngũ giáo viên mầm non; lựa chọn và sử dụng đội ngũ giáo viên mầm non cốt cán. (7,5 điểm)

4. Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên xây dựng, phát triển chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của giáo viên mầm non. (7,5 điểm)