Ban QLDA Đầu tư xây dựng TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2023

02/02/2023

Căn cứ Công văn số 751/UBND-THKH ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, trực thuộc UBND thành phố Sầm Sơn;
Căn cứ Công văn số 151/SNV-CCVC này 31/01/2023 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn;
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng
– Chỉ tiêu tuyển dụng: 04;
– Cơ cấu tuyển dụng:
+ Vị trí Giám sát chất lượng xây dựng công trình: 01;
+ Vị trí Kế hoạch: 01;
+ Vị trí Kế toán: 02.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau:
2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có bằng cấp, chứng chỉ phù hợp, năng lực, trình độ đảm bảo điều kiện của vị trí đăng ký dự tuyển (Cụ thể theo Mục 2.3 tại Thông báo này);
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển.
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2.3. Yêu cầu cụ thể về năng lực, trình độ
2.3.1. Vị trí Giám sát chất lượng xây dựng công trình (mã số V.05.02.07)
Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ sư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó:
– Về trình độ chuyên môn: Yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành, chuyên ngành sau: Xây dựng Cầu đường.
– Về trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ ngoại ngữ Bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Về trình độ tin học: Yêu cầu trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
2.3.2. Vị trí Kế hoạch (mã số V.05.02.07)
Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ sư theo quy định tại Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ và Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Trong đó:
– Về trình độ chuyên môn: Yêu cầu tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Khai thác vận tải, Vận tải – Kinh tế đường bộ và thành phố.
– Về trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ ngoại ngữ Bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Về trình độ tin học: Yêu cầu trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
2.3.3. Vị trí Kế toán (mã số 06.031)
Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kế toán viên theo quy định tại Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
– Về trình độ chuyên môn: Yêu cầu tốt nghiệp đại học thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Tài chính, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán.
– Về trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu trình độ ngoại ngữ Bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Về trình độ tin học: Yêu cầu trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Lưu ý:
– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí tuyển dụng;
– Đối với thí sinh có nhiều trình độ đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng: Chỉ được lựa chọn một trình độ để đăng ký tuyển dụng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển làm theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển.
4. Địa điểm, thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn. Địa chỉ: Ngõ 216, đường Lê Lợi, Khu phố Sơn Thắng, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
– Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 01/02/2023 đến hết ngày 02/03/2023.
5. Hình thức tuyển dụng Xét tuyển.
6. Nội dung xét tuyển, cách xác định người trúng tuyển
6.1. Nội dung xét tuyển viên chức
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại Vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở Vòng 2.
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự Vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét tuyển Vòng 2 theo quy định.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;
+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị);
+ Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
6.2. Cách xác định người trúng tuyển
6.2.1. Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có điểm Vòng 2 (điểm phỏng vấn) đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có kết quả điểm là số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 6.2.5 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
6.2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm (điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 6.2.5) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng là người quyết định người trúng tuyển.
6.2.3. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Mục 6.2.5 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào điểm Vòng 2.
6.2.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
6.2.5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển.
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào điểm Vòng 2
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào điểm Vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào điểm Vòng 2.
7. Thông báo kết quả tuyển dụng, ký kết hợp đồng và nhận việc, hủy bỏ kết quả trúng tuyển, hủy bỏ quyết định tuyển dụng
7.1. Thông báo kết quả tuyển dụng
– Sau khi hoàn thành việc chấm thi Vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố xem xét, công nhận kết quả xét tuyển;
– Chậm nhất 10 ngày, sau khi có Quyết định công nhận kết quả xét tuyển, Hội đồng tuyển dụng tổ chức niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố và trên trang Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn. Sau khi niêm yết công khai, Hội đồng tuyển dụng tiếp nhận, giải quyết đơn kiến nghị về kết quả tính điểm trong thời hạn 05 ngày làm việc và tổng hợp hồ sơ tuyển dụng gửi về Sở Nội vụ để thẩm định. Hội đồng tuyển dụng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành của pháp luật.
7.2. Ký kết hợp đồng và nhận việc
Sau khi có ý kiến thống nhất kết quả tuyển dụng bằng văn bản của Sở Nội vụ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố ban hành Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức, Hội đồng xét tuyển phải thông báo công khai trên trang Cổng thông tin điện tử thành phố Sầm Sơn và gửi thông báo trúng tuyển viên chức bằng văn bản tới người trúng tuyển theo địa chỉ người trúng tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.
Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố ra quyết định tuyển dụng, gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký.
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố để ký hợp đồng làm việc và nhận việc.
7.3. Hủy bỏ kết quả trúng tuyển, hủy bỏ quyết định tuyển dụng
– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
– Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định thì Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng.
Giám đốc Ban Quản lý dự án thành phố quyết định tuyển dụng đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Sầm Sơn (qua Văn phòng) để được giải đáp.

Nguồn tin: samson.thanhhoa.gov.vn