pdff-tai-lieu

2099 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Xã, Phường, Thị trấn 2024

Giá: 240,000

“2099 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức xã, phường, thị trấn 2024” là bộ câu hỏi môn Kiến thức chung. Bộ câu hỏi đã bao gồm cả đáp án có những nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019

– Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi bổ sung năm 2020

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

– Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ( Thay thế cho Nghị định số 34/2011/NĐ-CP)

– Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

– Nghị định số 48/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP

– Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

– Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

– Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Xã, Phường, Thị trấn 2024

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

1869 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Xã, Phường, Thị trấn