word-the-cao

1749 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Xã, Phường, Thị trấn

Giá: 220,000

“1749 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức xã, phường, thị trấn” là bộ câu hỏi môn Kiến thức chung. Bộ câu hỏi đã bao gồm cả đáp án có những nội dung sau:

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi 2019

– Luật Cán bộ công chức năm 2008, sửa đổi bổ sung năm 2019

– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

– Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

– Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức (về phần cán bộ, công chức).

– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

– Thông tư số 13/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

– Nghị định 30/2020/NĐ-CP Về công tác văn thư

– Nghị định 61/2018/NĐ-CP Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

– Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính Phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã;

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Xã, Phường, Thị trấn

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?

a. Đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời

b. Đất liền, hải đảo và vùng biển

c. Đất liền, hải đảo và vùng trời

d. Đất liền và các hải đảo

 

Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chù nghĩa của ai, do ai, vì ai?

a. Của nông dân, do nông dân, vì nông dân

b. Của trí thức, đo trí thức, vì trí thức

c. Của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân

d. Của công nhân, do công nhân, vì công nhân

 

Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ai làm chủ?

a. Nhân dân

b. Nhà nước

c. Quốc hộỉ

d. Chính phủ

 

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, tất cả quyền lực của nhà nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam thuộc về ai?

a. Trí thức

b. Nhân dân

c. Công nhân

d. Nông dân

 

Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?

a. Nhà nước

b. Quốc hội

c. Chính phủ

d. Mặt trận tổ quốc Việt Nam