Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận tuyển dụng viên chức năm 2020

11/10/2020

Căn cứ Kế hoạch số 353/KH-BQLBTĐB ngày 12/6/2020 của Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận về Tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý bảo trì đường bộ năm 2020,

Ban Quản lý bảo trì đường bộ thông báo tuyển dụng vào viên chức với các trường hợp đặc biệt, như sau:

Chỉ tiêu tuyển dụng:09 chỉ tiêu

Vị trí tuyển dụng:

– Giám sát – Tuần kiểm

– Quản lý dự án

– Hành chính tổng hợp – Quản trị văn phòng

– Văn thư lưu trữ – Tổ chức.

Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận vào viên chức các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng.

Địa chỉ tổ chức: Hội trường Sở GTVT

Đối tượng, điều kiện và thành phần hồ sơ (Chi tiết trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 đính kèm)

Ngày nộp phiếu Đăng ký dự tuyển: Kể từ ngày Thông báo đến trước ngày 02/11/2020tại phòng HCKT Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình thuận.

Thời gian tổ chức xét tuyển: Ngày10/11/2020.

Đề nghị thí sinh tham gia dự tuyển thực hiện đúng theo nội dung thông báo, để công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đạt kết quả tốt và đúng quy định. Thí sinh liên hệ phòng Hành chính – Kế toán Ban Quản lý bảo trì đường bộ Bình Thuận, số điện thoại 0252.6.505662 để được hướng dẫn (nếu có)

Nội dung chi tiết được niêm yết công khai tại Bảng thông báo của cơ quan.

Nguồn tin: sgtvt.binhthuan.gov.vn