Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023

07/01/2023

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU ngày 12/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Quy định số 04-QĐ/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 18/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định số 1621-QĐ/TU, ngày 02/3/2000 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành quy định tiêu chuẩn đối với một số chức danh lãnh đạo và quản lý các cấp;
Căn cứ Quyết định số 4187/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Hội đặc thù cấp tỉnh và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Công văn số 5517/UBND-SNV ngày 17/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế số 04-QC/TU về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo quản lý cấp sở, cấp phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (sửa đổi, bổ sung);
Căn cứ Quyết định số 3037/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”; Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012; Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi một số điều tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012;
Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-BQL ngày 12/9/2022 của Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành kế hoạch điều chỉnh thời gian tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Ban Quản lý các KCN như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Phát hiện, thu hút, lựa chọn những người có đức tốt, có tài năng, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm thông qua thi tuyển để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp phòng thuộc ban Quản lý các KCN, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý.
b) Tạo điều kiện, động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia làm công tác lãnh đạo, quản lý.
c) Tạo tính đột phá trong công tác cán bộ, đồng thời là một trong những giải pháp giúp các cơ quan, đơn vị tuyển chọn nguời để bổ nhiệm làm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
d) Thu hút những người có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt từ bên ngoài cơ quan, đơn vị cùng tham gia để tuyển chọn, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
e) Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan.
f) Tuyển chọn, bổ nhiệm đúng người, đúng việc vào chức danh lãnh đạo, quản lý; bảo đảm người được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý phát huy tốt sở trường, năng lực lãnh đạo; điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu:
a) Bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức.
b) Phát hiện, thu hút và lựa chọn được người có đức, có tài gắn với tiêu chuẩn của từng chức danh lãnh đạo, quản lý.
c) Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công bằng, công khai, khách quan, minh bạch; tăng cường sự giám sát của cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức đoàn thể của cơ quan.
d) Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan.
e) Nội dung thi tuyển phải phù hợp với vị trí của từng chức danh thi tuyển.
II. VỊ TRÍ, CHỨC DANH THI TUYỂN:
a) Chánh Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp
b) Phó Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp
c) Phó Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch-xây dựng

III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Đối tượng
1.1. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển:
a) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.
b) Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.
c) Đối tượng quy định tại điểm a khoản này được quyền không đăng ký tham gia thi tuyển trong các trường hợp sau:
– Đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức hoặc bị ốm đau đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên xác nhận.
– Đang trong thời gian được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
– Cán bộ, công chức, viên chức nữ đang trong thời gian nghỉ thai sản.
d) Đối tượng thuộc diện đăng ký tham gia dự tuyển quy định tại điểm a khoản này nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hàng năm khi rà soát quy hoạch, Lãnh đạo Ban xem xét đưa ra khỏi quy hoạch; ít nhất sau 12 tháng thì Lãnh đạo Ban mới có thể xem xét, đưa vào quy hoạch.
1.2. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển
Cán bộ, công chức, viện chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn nhưng được quy hoạch chức danh tương đương hoặc cao hơn với chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Ban Quản lý các KCN có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn) được tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý các KCN đề cử và được Đảng ủy các khu công nghiệp đồng ý bằng văn bản (đối vơi cán bộ thuộc diện Ban Quản lý các KCN quản lý).
2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:
a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung:
Người tham gia dự tuyển phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:
– Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn với chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
– Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển và vị trí việc làm, như:
+ Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp với chức danh tuyển chọn.
+Trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.

+ Quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên trở lên.
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp.
– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.
– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Là đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
– Đáp ứng các điều kiện khác do Ban Quản lý các KCN yêu cầu.
b) Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ và kinh nghiệm của từng chức danh thi tuyển: theo phụ lục đính kèm.
3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:
– Đơn xin đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Kế hoạch này);
– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển (02 bộ);
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển;
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;
– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;
– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình;
– Quyết định phê duyệt quy hoạch (Bản photo).
– Phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, kèm theo 02 ảnh 4×6.
4. Quyền, nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển
a) Quyền của người tham gia dự tuyển:
– Được Ban Quản lý các KCN Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về danh sách những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển, nội dung thi tuyển.
– Được quyền tiếp cận các tài liệu và thông tin liên quan đến vị trí dự tuyển (trừ những tài liệu mật) để có tư liệu cho việc tham gia thi viết và thi trình bày Đề án.
– Được tiến hành quy trình xem xét bổ nhiệm theo quy định sau khi đạt kết quả tuyển chọn.
b) Nghĩa vụ của người tham gia dự tuyển:
– Kê khai hồ sơ trung thực và đúng quy định.
– Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định của Hội đồng thi tuyển trong quá trình tham gia dự tuyển.
IV. NỘI DUNG THI
1. Tổ chức thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.
2. Tổ chức thi trình bày Đề án
a) Nội dung thi trình bày Đề án với chủ đề “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.
b) Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên và thực hiện theo trình tự bốc thăm do Thư ký Hội đồng thi hướng dẫn.
V. THÔNG BÁO, ĐĂNG KÝ, TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
1. Thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và của Ban Quản lý các KCN, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý các KCN về vị trí, chức danh thi tuyển; môn thi; điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ để các đối tượng đăng ký dự tuyển.
2. Đăng ký dự tuyển: Đối tượng có nhu cầu dự tuyển nộp hồ sơ theo thành phần quy định về Ban Quản lý các KCN (qua Văn phòng Ban) chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo.
3. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, Ban thẩm định phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định hồ sơ, điều kiện, tiêu chuẩn, lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của cá nhân dự tuyển và đề cử, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Ban quyết định phê duyệt danh sách dự thi.
VI. CÔNG TÁC PHÚC KHẢO VÀ CÔNG KHAI KẾT QUẢ THI TUYỂN
1. Công tác phúc khảo
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả thi viết, đối tượng dự tuyển được quyền nộp đơn đề nghị phúc khảo.
– Trường hợp nếu có đối tượng dự tuyển đề nghị phúc khảo thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển giao Ban chấm thi cử các thành viên khác với thành viên đã chấm ban đầu để chấm lại bài thi độc lập và báo cáo kết quả trực tiếp với Chủ tịch Hội đồng thi tuyển.
– Trường hợp nếu đề nghị phúc khảo có kèm các khiếu nại, tố cáo liên quan đến Trưởng ban chấm thi hoặc thành viên Ban chấm thi thì Chủ tịch Hội đồng thi tuyển có thể thành lập Ban chấm phúc khảo độc lập với Ban chấm thi.
– Kết quả phúc khảo được thông báo chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi nhận được đề nghị.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi thuyết trình Đề án.
2. Công khai kết quả thi
Kết quả thi từng nội dung được thông báo công khai đến từng ứng viên dự tuyển; được công bố công khai trước Hội đồng thi tuyển và làm căn cứ để Tập thể Lãnh đạo Ban xem xét, quyết định việc bổ nhiệm cán bộ (theo Quy chế thi tuyển).
VII. THỜI GIAN TỔ CHỨC THI TUYỂN:
1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Từ ngày 01/02 – 18/02/2023.
2. Thi viết kiến thức chung: dự kiến trong tháng 3/2023.
3. Thi trình bày Đề án: dự kiến trong tháng 4/2023.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Giao Văn phòng Ban:
– Tham mưu Lãnh đạo Ban thông báo công khai nhu cầu thi tuyển trước ngày 19/01/2023.
– Tham mưu thành lập Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát và các Ban, Tổ giúp việc Hội đồng thi tuyển trước ngày 19/1/2023.
– Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ dự tuyển cho Ban thẩm định (ngày 24/2/2023).
– Tham mưu Lãnh đạo Ban mời cơ sở giáo dục – đào tạo tỉnh tư vấn về tổ chức thi tuyển.
– Phối hợp thẩm định, tổng hợp hồ sơ người dự tuyển báo cáo Lãnh đạo Ban và Đảng ủy KCN.
– Tham mưu thông báo danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự tuyển.
– Tham mưu tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển các chức danh.
– Tạo điều kiện để người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến vị trí thi tuyển.
– Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan triển khai việc thi tuyển đảm bảo theo đúng quy định.
– Tham mưu xây dựng dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển.
– Tham mưu báo cáo tình hình, kết quả công tác thi tuyển cho UBND tỉnh sau khi hoàn thành việc thi tuyển.
2. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 28/KH-BQL ngày 6/12/2022.
3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban:
Phối hợp với Văn phòng Ban đảm bảo việc tổ chức thi tuyển theo đúng quy định; tạo điều kiện để người đủ điều kiện dự tuyển tìm hiểu, tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban; vai trò, nghĩa vụ, quyền lợi và các vấn đề khác liên quan đến chức danh thi tuyển.

***** Tệp đính kèm:

Tiêu chuẩn cụ thể

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn