Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021

24/11/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1404/QĐ-TTg ngày 17/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh Tuyên Quang về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm, phân loại vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021.

Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

1. Tổng số lượng viên chức cần tiếp nhận: 01 người

– Vị trí việc làm, chức danh cần tiếp nhận: Tổ chức – Hành chính, tổng hợp (Viên chức hạng III).

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo và kinh nghiệm công tác: Đại học trở lên (các ngành); có đủ điều kiện, tiêu chuẩn có 05 năm kinh nghiệm công tác (không kể thời gian tập sự, thử việc), trong đó có 03 năm liên tục liền kề gần nhất được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

– Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tiếp nhận.

– Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

– Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được

– Không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ gửi Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang, thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3×4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).

– Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý công chức, viên chức.

– Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người tham gia dự tuyển.

5. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ đăng ký

Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 10/12/2021.

– Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang (Số 148, đường Xuân Hòa, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

– Người tiếp nhận hồ sơ, ông: Chẩu Thành Long (Điện thoại liên hệ: 02073.876368; Di động: 0904087084).

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang và niêm yết công khai trên Bảng tin tại Trụ sở làm việc của Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn