Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2021

02/11/2021

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 19 -TB/HNDT về việc tuyển dụng công chức vào làm việc tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh năm 2021. Dưới đây là toàn văn của Thông báo số 19:

1. Số lượng, chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng
Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 02.
– 01 vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp (Đại học, các ngành nông nghiệp, kinh tế);
– 01 vị trí việc làm phụ trách lĩnh vực chăn nuôi (Đại học các ngành chăn nuôi, thú y, nông nghiệp).
2. Điều kiện, đăng ký dự tuyển, tiếp nhận hồ sơ
2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người dự tuyển công chức phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật cán bộ, công chức; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm);
– Có lý lịch rõ ràng được UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao, được cơ sở y tế cấp huyện trở lên xác nhận (xác nhận trong vòng 6 tháng);
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt;
– Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công
chức, viên chức (nếu có);
Tất cả các loại giấy tờ trên được đựng trong túi hồ sơ, ngoài bì ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự tuyển, danh mục các giấy tờ có trong túi hồ sơ.
3.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 22/10/2021 đến hết ngày 22/11/2021 (trong giờ hành chính).
– Phí dự tuyển: 300.000đ/01 hồ sơ đăng ký dự tuyển.
– Địa điểm nộp Hồ sơ: Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh. Địa chỉ: Số 16, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh (nộp trực tiếp cho đồng chí Phan Thị Lệ Hằng, phó Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh).
4. Tổ chức thực hiện
– Ban Tuyên giáo Hội Nông dân tỉnh đăng tải Thông báo này và các nội dung liên quan đến dự tuyển trên trang thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh (hoinongdanhatinh.vn) và niêm yết tại trụ sở cơ quan Hội Nông dân tỉnh Số 16, đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh.
– Ban Tổ chức – Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu nhận hồ sơ dự tuyển và tổng hợp danh sách đăng ký dự tuyển báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh.
– Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh tiến hành thẩm định hồ sơ theo chỉ tiêu, tiêu chuẩn, điều kiện gắn với vị trí việc làm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt và báo cáo kết quả hồ sơ đăng ký dự tuyển của các thí sinh, kinh phí dự tuyển về Hội đồng tuyển dụng (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) trước ngày 30/11/2021.
Nguồn tin: hoinongdanhatinh.vn