Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hải Dương tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2021

08/02/2021

Thực hiện hình thức thi tuyển đối với công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội các cấp thuộc tỉnh Hải Dương năm 2021.

Ngày 05/02/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương ban hành Thông báo số 16-TB/BTCTU về việc tuyển dụng công chức, viên chức vào các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2021 với các nội dung chính sau:

I. Số lượng công chức, viên chức cần tuyển ứng với vị trí việc làm

Tuyển dụng  65  chỉ tiêu thuộc  19  đơn vị, trong đó, cấp tỉnh: 15 chỉ tiêu, cấp huyện: 50 chỉ tiêu .

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức, viên chức:  Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;  Đủ 18 tuổi trở lên;  Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;  Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;  Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;  Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:

– Chuyên môn nghiệp vụ:  Đối với vị trí chuyên viên và tương đương, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học, có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.  Đối với vị trí văn thư – lưu trữ cấp huyện, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư – lưu trữ.  Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật ra Tiếng Việt và có công nhận của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Ngoại ngữ: Có chứng chỉ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ B trở lên.

– Tin học: Có chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản tại Thông tư 03/2014/TT/BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học văn phòng, tin học trình độ A trở lên.

Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.  Ngoài các điều kiện trên, cần đảm bảo thêm các điều kiện sau:  Đối với vị trí việc làm là công chức làm nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu trong các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng, viên chức thuộc trung tâm chính trị cấp huyện, người đăng ký dự tuyển phải là đảng viên và không vi phạm các tiêu chuẩn chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ.  Đối với người dự thi vào cơ quan Đoàn Thanh niên phải đảm bảo tiêu chuẩn chung theo Điều 7 Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư, đồng thời đáp ứng các yêu cầu: Là đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; có độ tuổi từ 29 tuổi trở xuống (sinh năm 1992 trở về sau).

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:  Không cư trú tại Việt Nam;  Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;  Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

III. Hình thức và nội dung tuyển dụng: 

1. Hình thức tuyển dụng:  Thực hiện hình thức thi tuyển đối với công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội các cấp thuộc tỉnh năm 2021.

2. Nội dung tuyển dụng:  Người dự thi thực hiện 2 vòng thi :

Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

– Phần I: Kiến thức chung. Thời gian thi: 60 phút.  Đối với thi tuyển công chức: 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý  hành chính nhà nước; công chức, công vụ và kiến thức khác để đánh giá năng lực.  Đối với thi tuyển viên chức: 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng.

– Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:  Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;  Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

e) Kết quả thi vòng 1 thông báo cho thí sinh được biết ngay sau khi làm bài thi; không thực hiện việc phúc khảo kết quả thi vòng 1.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi:  Đối với thi tuyển công chức: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.  Đối với thi tuyển viên chức: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thang điểm: 100 điểm.

d) Thời gian thi: 180 phút.

IV . Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ 7 giờ 30 phút ngày 17/02/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/3/2021 .

– Địa điểm nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển vào các cơ quan cấp tỉnh thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại văn phòng (hoặc phòng tổng hợp, phòng tổ chức – cán bộ,…) thuộc cơ quan, đơn vị đó; dự tuyển vào các cơ quan, đơn vị thuộc huyện ủy, thành ủy, thị ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thì nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại ban tổ chức cấp ủy cấp huyện đó hoặc tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký tuyển dụng tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy: 02203.838.004.

Mọi thông tin về kỳ thi được thông báo tại Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, đề nghị các thí sinh thường xuyên truy cập theo dõi.

Nguồn tin: tinhuyhaiduong.vn