Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

05/01/2023

Căn cứ luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ thông tư 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của bộ nội vụ về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Căn cứ quyết định số 18264/UBND-THKH ngày 06/12/2022 của uỷ ban nhân tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân;
Căn cứ công văn số 2846/SNV-CCVC ngày 13/12/2022 của Sở nội vụ Thanh Hoá về việc tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân;
Bệnh viện đa khoa Huyện Thường Xuân xây dựng phương án tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN.
1. Số lượng cần tuyển dụng: 11 người. Vị trí việc làm cần tuyển:
– Bác sĩ hạng III (V.08.01.03): 8 người.
– Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23): 02 người.
– Kế toán viên (06.031): 01 người.
2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
a) Điều kiện chung:
Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại điều 22 luật viên chức; điều 5 nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn của từng vị trí việc làm:
– Bác sĩ hạng III (V.08.01.03):
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh bác sĩ hạng III theo yêu cầu tại thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng bộ y tế – Bộ trưởng bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ và thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng bộ y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.
Yêu cầu tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (Trừ bác sĩ y học dự phòng).
– Dược sĩ hạng IV (V.08.08.23):
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh nghề nghiệp dược hạng IV theo quy định tại thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ trưởng bộ y tế – Bộ trưởng bộ nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược và thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ trưởng bộ y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.
Yêu cầu tốt nghiệp cao đẳng dược trở lên.
– Kế toán viên (06.031):
Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh kế toán viên theo quy định tại thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng bộ tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
Yêu cầu tốt nhiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kế toán, tài chính.
II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG.
1. Hình thức tuyển dụng:
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển viên chức theo quy định tại nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của bộ trưởng bộ nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật, của UBND tỉnh Thanh Hoá.
2. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm. Nếu đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Nội dung phỏng vấn: Bao gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển.
Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn: 30 phút/1 thí sinh.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải đạt kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 từ 50 điểm trở lên, cộng với điểm ưu tiên (Nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người được xác định trúng tuyển. Trường hợp nếu không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu;
Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; Giấy chứng nhận ưu tiên (Nếu có).
5. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển:
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo. Buổi sáng từ 7h – 11h30, buổi chiều từ 13h – 16h30.
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng tổ chức hành chính, bệnh viện đa khoa Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá. Địa chỉ: Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hoá.
Số điện thoại: 097 4889332 (Ông Lê Phú Hải – Trưởng phòng TCHC).
6. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ dự tuyển.
III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN DỤNG VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN
1. Bước 1: Căn cứ quyết định số 18264/UBND-THKH ngày 06/12/2022 của uỷ ban nhân tỉnh Thanh Hoá về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân; Căn cứ công văn số 2846/SNV-CCVC ngày 13/12/2022 của Sở nội vụ Thanh Hoá về việc tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân; phòng tổ chức hành chính tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện đa khoa Huyện Thường Xuân xây dựng phương án tuyển dụng và thông báo công khai trên cổng thông tin Sở y tế, trên trang thông tin điện tử của đơn vị, đồng thời niêm yết tại bảng tin của đơn vị cho đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ dự tuyển.
2. Bước 2: Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Huyện Thường Xuân quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng, thành lập ban giám sát.
Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng tuyển dụng: Thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày thành lập hội đồng tuyển dụng, chủ tịch hội đồng quyết định thành lập bộ phận Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển.
Sau khi có quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng; chủ tịch hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập ban đề thi, ban kiểm tra sát hạch.
3. Bước 3: Công tác xây dựng đề thi (Đề phỏng vấn) thực hiện theo quy định tại điều 13 thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng bộ nội vụ.
4. Bước 4: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển; danh sách thí sinh không đủ điều kiện tiêu chuẩn dự xét tuyển; báo cáo chủ tịch hội đồng tuyển dụng.
5. Bước 5: Chuẩn bị tổ chức xét tuyển:
Chậm nhất 5 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách thông báo danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn ở vòng 2, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại bảng tin của bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tổ chức xét tuyển vòng 2.
Trước ngày khai mạc tổ chức phỏng vấn ít nhất 1 ngày, hội đồng xét tuyển niêm yết công khai danh dách thí sinh theo số báo danh và theo phòng để phỏng vấn; sơ đồ vị trí các phòng để phỏng vấn; nội quy, quy chế xét tuyển tại địa điểm phỏng vấn, thời gian kiểm tra sát hạch.
Trước ngày khai mạc tổ chức xét tuyển ít nhất 01 ngày, thư ký hội đồng xét tuyển phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho kỳ xét tuyển gồm:
Chuẩn bị các biểu mẫu liên quan đến tổ chức xét tuyển: Danh sách thí sinh để gọi vào phỏng vấn; danh sách để thí sinh ký xác nhận sau khi phỏng vấn; mẫu phiếu chấm điểm; mẫu danh sách tổng hợp kết quả kiểm tra sát hạch; mẫu biên bản giao, nhận đề phỏng vấn; mẫu biên bản mở đề phỏng vấn; mẫu biên bản bàn giao kết quả phỏng vấn; mẫu biên bản xử lý vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển; mẫu biên bản tạm giữ các giấy tờ, vật dụng của thí sinh vi phạm quy chế, nội quy kỳ xét tuyển và mẫu biên bản khác liên quan.
Chuẩn bị thẻ cho các thành viên hội đồng xét tuyển; ban kiểm tra sát hạch; bộ phận phục vụ kỳ xét tuyển.
6. Bước 6: Tổ chức xét tuyển.
Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30
phút.
Khi chấm điểm phỏng vấn, các thành viên chấm độc lập trên phiếu chấm điểm
đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn điểm chênh lệch nhau từ 5 điểm đến dưới 10 điểm thì trưởng ban kiểm tra sát hạch trao đổi lại với các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn. Trường hợp các thành viên chấm phỏng vấn điểm chênh lệch nhau từ 10 điểm trở lên thì trưởng ban kiểm tra sát hạch báo cáo để chủ tịch hội đồng đối thoại giữa các thành viên tham gia chấm phỏng vấn, sau đó quyết định điểm phỏng vấn.
7. Bước 7: Tổng hợp, bàn giao kết quả phỏng vấn.
Kết quả chấm phỏng vấn phải được tổng hợp vào bảng kết quả chung, có chữ ký của các thành viên chấm phỏng vấn và trưởng ban kiểm tra sát hạch;
Sau khi tổ chức phỏng vấn, trưởng ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho thư ký hội đồng xét tuyển;
Việc bàn giao kết quả phỏng vấn phải lập thành biên bản có sự chứng kiến của thành viên ban giám sát;
Uỷ viên kiêm thư ký hội đồng xét tuyển có trách nhiệm tổng hợp chung kết quả xét tuyển của các thí sinh và báo cáo chủ tịch hội đồng xét tuyển;
Chủ tịch hội đồng xét tuyển tổng hợp báo cáo giám đốc bệnh viện.
8. Bước 8: Thông báo kết quả tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển tại vòng 2 của hội đồng tuyển dụng, hội đồng tuyển dụng phải thông báo niêm yết công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang tin điện tử của đơn vị; giải quyết đơn thư, khiếu nại (Nếu có).
Tổng hợp kết quả tuyển dụng, đề nghị cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Nguồn tin: ytethanhhoa.gov.vn