Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, Đồng Tháp tuyển dụng viên chức năm 2020

17/10/2020

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc năm 2020 được ban hành kèm theo Quyết định số 1597/QĐ-BVĐKSĐ ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc;

Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc thông báo tuyển dụng dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, cụ thể như sau:

I. NHU CẦU CẦN TUYỂN DỤNG

Tổng số 23 chỉ tiêu cần tuyển dụng, trong đó:

Bác sĩ (hạng III) : 09 người

Điều dưỡng hạng IV : 09 người

Kỹ thuật y hạng IV:

+ Chuyên ngành Hình ảnh y học:                                  02 người

+ Chuyên ngành Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng:     02 người

Kế toán viên: 01 người

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.Đối tượng

Người muốn được dự tuyển dụng viên chức phải có đủ điều kiện và tiêu chuẩn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

Đủ 18 tuổi trở lên;

Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

Có lý lịch rõ ràng;

Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

3.  Tiêu chuẩn về trình độ của người dự tuyển

Tiêu chuẩn chung về ngoại ngữ:

Đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với chức danh nghề nghiệp hạng IV và tương đương: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A trở lên theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03 tháng 8 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tiêu chuẩn chung về tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học trình độ A trở lên đối với các khóa đào tạo, cấp chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C (theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03 tháng 7 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình tin học ứng dụng A, B, C) đang thực hiện trước ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 có hiệu lực.

Tiêu chuẩn về chuyên môn theo vị trí việc làm:

Bác sĩ (hạng III), Mã số: V.08.01.03

Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa trở lên.

Kỹ thuật y hạng IV, Mã số: 08.07.19

+ Chuyên ngành Hình ảnh y học: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học;

+ Chuyên ngành Vật lý trị liệu: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên  ngành kỹ thuật Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng

Điều dưỡng hạng IV, Mã số: 08.05.13

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng (đa khoa). Có chứng chỉ hành nghề phù hợp chuyên ngành dự tuyển.

Kế toán viên, Mã số: 031:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán.

Có chứng chỉ đào tạo Đấu thầu cơ bản và Đấu thầu qua mạng.

4.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu) được niêm yết tại trụ sở làm việc và Trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (địa chỉ: https://bvdksadec.vn/).

02 (hai) ảnh cỡ 4 x

Người tham gia dự tuyển mang theo bản photocopy các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm và giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) để đối chiếu.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1.Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Xét tuyển vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ theo quy định thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Xét tuyển vòng 2:

+ Xét tuyển thông qua hình thức phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ  năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn tập trung các lĩnh vực sau: Quy định pháp luật về viên chức, quy định pháp luật về Ngành Y tế và quy định pháp luật về chuyên ngành liên quan đến vị trí người dự tuyển viên chức (số lượng là 02 câu hỏi phỏng vấn, mỗi câu là 50 điểm).

+ Thang điểm: 100 điểm.

+ Thời gian phỏng vấn: 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị);

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV.  CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Bệnh viện quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

V. THÔNG BÁO KẾT QUẢ, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

1. Thông báo kết quả tuyển dụng

Sau khi hoàn thành vòng 2, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng sẽ báo cáo Giám đốc Bệnh viện xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và gửi thông báo công nhận kết quả trúng

tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến Bệnh viện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

2.  Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 (sáu) tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng;

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Bản sao giấy khai sinh;

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển hoặc không đủ sức khỏe để làm việc thì Giám đốc Bệnh viện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bệnh viện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.  Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình tổ chức kỳ xét tuyển, trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thì Hội đồng tuyển dụng xem xét, giải quyêt theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Trường hợp có đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về kỳ xét tuyển sau khi Hội đồng xét tuyển đã giải thể thì Bệnh viện xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.

4.  Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Giám đốc Bệnh viện ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến Bệnh viện để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được Bệnh viện đồng ý gia hạn.

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định nêu trên thì Giám đốc Bệnh viện hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Giám đốc Bệnh viện xem xét, quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Giám đốc Bệnh viện quyết định người trúng tuyển theo quy định.

VI.  TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian, địa điểm đăng ký dự tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày (kể từ ngày 13/10/2020 đến hết ngày 11/11/2020).

Buổi sáng bắt đầu lúc 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút vào tất cả các ngày trong tuần (kể cả ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật)

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Số 153, đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm Hòa Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

– Số điện thoại : 0277-3771255

2.  Thời gian và địa điểm tổ chức phỏng vấn

Tổ chức phỏng vấn vào khoảng tháng 11 năm 2020 (sẽ có thông báo cụ thể trên trang Thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc theo địa chỉ: https://bvdksadec.vn/).

Địa điểm tổ chức phỏng vấn: Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

3.  Tài liệu ôn tập và lệ phí dự tuyển

Tài liệu ôn tập: Tài liệu do Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cung cấp (sẽ có thông báo sau, trên trang Thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc).

Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí dự tuyển tạm thu là 500.000đ/thí sinh. Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế sẽ áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc và trên trang Thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc theo địa chỉ: https://bvdksadec.vn/

Các thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển cần biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 02773.771255 trong thời gian Bệnh viện nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để được hướng dẫn cụ thể./.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bvdksadec.vn