Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021

24/09/2021

Căn cứ Văn bản số 3582/UBND- PC1 ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở y tế và Văn bản số 4976/UBND-PC1 ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh chuyên ngành tuyển dụng viên chức y tế năm 2021;

Căn cứ Văn bản số 1043/SNV-CCVC ngày 14/6/2021 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Công văn số 1977/SYT-TCCB ngày 15/6/2021 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 441/KH- BVĐKTP ngày 05/8/2021 của Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh về kế hoạch tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021;

Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức Y tế năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Số lượng: 64 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm:

– Bác sĩ đa khoa (Bác sĩ y khoa hạng III): 16 chỉ tiêu;

– Dược sĩ (viên chức hạng III): 03 chỉ tiêu;

– Kỹ thuật Y (viên chức hạng III): 02 chỉ tiêu;

– Kỹ thuật Y (viên chức hạng IV): 02 chỉ tiêu;

– Điều dưỡng (viên chức hạng III): 18 chỉ tiêu;

– Điều dưỡng (viên chức hạng IV): 13 chỉ tiêu;

– Hộ sinh (viên chức hạng IV): 02 chỉ tiêu;

– Y tế công cộng (viên chức hạng III): 02 chỉ tiêu;

– Công tác xã hội (viên chức hạng III): 01 chỉ tiêu;

– Chuyên viên (viên chức hạng III): 04 chỉ tiêu;

– Kỹ sư khoa học môi trường (viên chức hạng III): 01 chỉ tiêu.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

4. Nội dung xét tuyển: Xét tuyển qua 2 vòng Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

– Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển:

5.1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có nguyện vọng vào làm việc tại các khoa, phòng trực thuộc bệnh viện; đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Đáp ứng điều kện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vị trí việc làm dự tuyển.

– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Tự nguyện làm Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;

– Có phẩm chất, đạo đức tốt; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với khung năng lực của vị trí việc làm dự tuyển; có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ.

5.2  Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

– Vị trí việc làm Bác sĩ đa khoa (Bác sỹ y khoa hạng III): Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa (Bác sĩ y khoa);

– Vị trí việc làm Dược sĩ hạng III: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Dược; đã có chứng chỉ hành nghề.

– Vị trí việc làm Kỹ thuật Y hạng III: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xét nghiệm y học; đã có chứng chỉ hành nghề.

– Vị trí việc làm Kỹ thuật Y hạng IV: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh; đã có chứng chỉ hành nghề.

– Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng III: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Điều dưỡng; đã có chứng chỉ hành nghề.

– Vị trí việc làm Điều dưỡng hạng IV: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điều dưỡng; đã có chứng chỉ hành nghề.

– Vị trí việc làm Hộ sinh hạng IV: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hộ sinh, Điều dưỡng phụ sản; đã có chứng chỉ hành nghề.

– Vị trí việc làm Y tế công cộng: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Y tế công cộng;

– Vị trí việc làm Công tác xã hội: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công tác xã hội;

– Vị trí việc làm Chuyên viên: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Cử nhân Bảo hiểm (02 chỉ tiêu); Cử nhân Kế toán hoặc Tài chính Ngân hàng (02 chỉ tiêu).

– Vị trí việc làm Kỹ sư khoa học môi trường: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành cử nhân khoa học môi trường.

5.3  Tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ:

– Có chứng chỉ/ chứng nhận trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDDT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Trường hợp chưa có chứng chỉ/ chứng nhận ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được chấp nhận các chứng chỉ/ chứng nhận theo quy định cũ để áp dụng quy đổi tại văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ đạt mức tương đương bậc 2 trở lên.

5.4  Tiêu chuẩn về trình độ tin học:

– Có chứng chỉ/ chứng nhận tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

– Có chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ- BGDĐT ngày 03/7/2000 đã được cấp trước ngày 10/8/2016 (ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT có hiệu lực).

5.5  Tiêu chuẩn ưu tiên:

Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

5.6. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

6  Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 được ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

– 03 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ, số điện thoại liên lạc người dự xét tuyển ở phần nơi nhận;

– Phiếu đăng ký dự tuyển và phòng bì được bỏ vào túi đựng hồ sơ.

7. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 23/9/2021 đến hết ngày 22/10/2021 (thu nhận hồ sơ trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần). Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 20/11/2021 đến ngày 25/11/2021.

8. Địa điểm nhận Phiếu dự tuyển: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh, tầng 4, nhà A, số 456, đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Số điện thoại liên hệ: 02393.693091- 02393.855120.

Lưu ý:

Người nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về Phiếu đăng ký dự tuyển của mình, nếu phát hiện có gian dối về Phiếu đăng ký dự tuyển thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thí sinh kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển phải cam đoan đúng sự thật và hoàn thiện hồ sơ theo quy định sau khi nhận được thông báo trúng tuyển.

*** Tài liệu đính kèm: Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: bvdktphatinh.org.vn