Bệnh viện Đa khoa TP. Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức y tế năm 2022

23/11/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT;
Căn cứ Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức xã hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2022; Thông báo số 06/TB-SNV ngày 21/01/2022 của Sở Nội vụ về biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2022.
Căn cứ Văn bản số 4671/UBND- NC2 ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng viên chức Sở Y tế năm 2022;
Căn cứ Văn bản số 1119/SNV-CCVC ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức năm 2022;
Căn cứ Văn bản số 2837/SYT- TCCB ngày 24/8/2022 của Sở Y tế Hà Tĩnh về việc thực hiện công tác tuyển dụng viên chức y tế năm 2022.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NGUYÊN TẮC
1. Mục đích
Tuyển dụng viên chức y tế vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đúng cơ cấu, đủ số lượng nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao.
2. Yêu cầu
– Tuyển dụng viên chức y tế căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm đã được phê duyệt tại đề án của đơn vị và tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch viên chức cần tuyển; căn cứ vào chỉ tiêu biên chế, số lượng người làm việc đã được Sở Y tế Hà Tĩnh giao.
– Việc tổ chức tuyển dụng viên chức y tế phải đảm bảo công khai, công bằng khách quan, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu, tiêu chuẩn của lĩnh vực cần tuyển.
3. Nguyên tắc:
Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt.
Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh.
Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
II. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG.
– Số lượng người làm việc còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế và đề án vị trí việc làm: 88 người.
– Số lượng viên chức cần tuyển như sau:
– Vị trí việc làm Bác sĩ đa khoa (Bác sĩ y khoa hạng III): 15 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm Điều dưỡng (viên chức hạng IV): 10 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm Hộ sinh (viên chức hạng IV): 01 chỉ tiêu;
– Y tế công cộng (viên chức hạng III): 01 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm Kế toán chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán (viên chức hạng III): 01 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm Văn thư (viên chức hạng III): 01 chỉ tiêu;
– Vị trí việc làm Chuyên viên (viên chức hạng III): 03 chỉ tiêu (gồm 01 chuyên ngành Tài chính ngân hàng; 01 ngành Luật, 01 ngành quản trị nhân lực).

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
1. Đối tượng dự tuyển
Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các khoa phòng thuộc Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2, Mục III Kế hoạch này.
2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo có nguyện vọng làm việc tại các khoa phòng của Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh được đăng ký dự tuyển:
a) Đáp ứng các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức:
– Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
b) Về trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.
c) Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển theo Thông tư 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế.
IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, NHU CẦU TUYỂN DỤNG:
1. Hình thức tuyển dụng:
Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển thực hiện 02 vòng (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức).
2. Nội dung xét tuyển:
Xét tuyển qua 2 vòng
Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
Trong đó riêng đối với điều kiện dự tuyển về trình độ ngoại ngữ, tin học:
+ Đối với thí sinh dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, còn trong hạn sử dụng ở trình độ tương đương hoặc cao hơn trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì không phải thực hiện việc đánh giá năng lực, kỷ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học.
+ Đối với thí sinh dự tuyển không có văn bằng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, hoặc có văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định nhưng không trong thời hạn sử dụng, ở trình độ thấp hơn yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng thì thực hiện đánh giá năng lực, kỹ năng tin học, ngoại ngữ thông qua các bài thi trắc nghiệm do Hội đồng xét tuyển quyết định theo Hướng dẫn tại Công văn số 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 về việc Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư 03/2022/TT-BYT.
Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
3. Nhu cầu tuyển dụng:
Tuyển dụng 32 chỉ tiêu, trong đó: 15 Bác sĩ đa khoa (bác sĩ y khoa); 10 Điều dưỡng hạng IV; 01 Hộ sinh hạng IV; 01 Y tế công cộng hạng III; 01 Kế toán chuyên ngành Kế toán hoặc Tài chính hoặc Kiểm toán; 01 Văn thư; 03 chuyên viên (gồm 01 chuyên ngành Tài chính ngân hàng; 01 ngành Luật, 01 ngành quản trị nhân lực).

V. KẾ HOẠCH THỜI GIAN TUYỂN DỤNG:
Tuyển dụng viên chức thực hiện theo trình tự các bước và thời gian dự kiến cụ thể sau:

TT Thời gian Nội dung Bộ phận thực hiện Ghi chú
 

1

 

18/11/2022

 

Thông báo tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 bằng hình thức xét tuyển

Bệnh viện ĐK Thành phố Hà Tĩnh

3 18/11/2022 Quyết định thành lập tổ nhận Hồ Sơ

Giám đốc BV

 

4

 

21/11/2022

Bắt đầu nhận hồ sơ

Tổ tiếp nhận hồ sơ

 

5

 

18/11/2022

 

Quyết định ban hành Quy chế xét tuyển viên chức y tế năm 2022

Bệnh viện ĐK Thành phố Hà Tĩnh

6 20/12/2022 Chốt nhận hồ sơ

Tổ tiếp nhận hồ sơ

7 22/12/2022 Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm

2022

Giám đốc BV
8 26/12/2022 Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự

tuyển viên chức năm 2022

Hội đồng

tuyển dụng

 

9

 

26-30/12/2022

Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển, báo cáo kết quả cho Hội đồng tuyển dụng

Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển

10 30/12/2022 Thành lập Ban xây dựng câu hỏi phỏng vấn; Ba

kiểm tra, sát hạch;

Hội đồng

tuyển dụng

11 03/01/2023 Gửi thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét

tuyển vòng 2

Hội đồng

tuyển dụng

 

12

 

06/01/2023

 

Niêm yết công khai danh sách người có đủ điều kiện xét tuyển vòng 2

Bệnh viện ĐK Thành phố Hà Tĩnh

 

 

13

 

 

06/01/2023

Niêm yết công khai danh sách thí sinh theo số báo danh.

Họp Ban kiểm tra sát hạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên

Hội đồng tuyển dụng Trưởng ban kiểm tra sát hạch

 

14

 

17/01/2023

Bắt đầu xét tuyển vòng 2

Ban kiểm tra, sát hạch

 

15

 

27/01/2023

Tổng hợp chung kết quả tuyển dụng, Báo cáo người đứng đầu đơn vị;

Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng

 

16

 

30/01/2023

 

Gửi báo cáo về Sở Y tế phê duyệt kết quả trúng tuyển

Bệnh viện ĐK Thành phố Hà Tĩnh

 

 

17

Sau khi có kết quả phê duyệt của Sở Y tế, gửi thông báo công nhận kết quả tuyển dụng theo quy định và gửi kết quả trúng tuyển bằng văn bản qua đường bưu điện cho thí sinh trúng tuyển: thông báo thời gian và địa điểm người

trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.

Bệnh viện ĐK Thành phố Hà Tĩnh

Lưu trữ hồ sơ tài liệu:

Sau khi kết thúc kỳ xét tuyển, Ủy viên thư ký Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ các văn bản, tài liệu liên quan đến kỳ xét tuyển cho Bệnh viện qua phòng Tổ chức- Hành chính để lưu trữ theo quy định.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức y tế năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh. Yêu cầu các khoa, phòng, Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận, cá nhân liên quan căn cứ vào các văn bản hiện hành tổ chức thực hiện xét tuyển theo đúng quy trình, đúng thời gian tiến độ theo kế hoạch.

Nguồn tin: bvdktphatinh.org.vn