Bệnh viện Mắt Huế tuyển dụng nhân sự năm 2020

31/08/2020

Căn cứ Luật viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức.

Nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ – CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, ngâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội Vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Nghị định 16/2015/NĐ – CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Căn cứ Quyết định số 05/2015/QĐ – UBND ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Căn cứ Quyết định số 1727/2019/QĐ – UBND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 43/2006/NĐ – CP

Căn cứ Quyết định số 948/QĐ – SYT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Sở Y tế Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh viện Mắt Huế;

Căn cứ Quyết định số 2600/QĐ – UBND ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế;

Căn cứ Công văn 2129/SYT-TCCB ngày 04/8/2020 của Sở y tế TT Huế về việc tuyển dụng số lượng người làm việc tại Bệnh viện Mắt Huế.

Căn cứ Kế hoạch số 977/KH – BVMH ngày 28/7/2020 của Bệnh viện Mắt Huế về việc tuyển dụng số lượng vị trí việc làm của Bệnh viện Mắt Huế năm 2020.

Bệnh viện Mắt Huế thông báo về việc triển khai tổ chức xét tuyển số lượng vị trí việc làm năm 2020, như sau:

1. Vị trí tuyển dụng.

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng số lượng vị trí việc làm năm 2020 là 03 người, trong đó:

– Bác sĩ: 2 người

+ Yêu cầu: Bác sĩ Chuyên khoa Mắt, có trình độ sau đại học: Nội trú, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II; hoặc Bác sĩ đa khoa tốt nghiệp loại giỏi, đã có kinh nghiệm công tác 02 năm trở lên.

– Kế toán viện phí: 01 người

+ Yêu cầu: Bằng cử nhân kinh tế trở lên, có kinh nghiệm công tác 03 năm trở lên.

2. Điều kiện đăng ký xét tuyển viên chức

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dung. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển.

– Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Trình độ ngoại ngữ: phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên (Theo Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV).

– Trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc Chứng chỉ Tin học trình độ A (Tin học văn phòng) trở lên.

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm, có dán ảnh 4×6);

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

– Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu có bán tại Sở nội vụ) quy định , có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập phù hợp với yêu cầu cầu vị trí dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Khi trúng tuyển, người đăng ký tuyển dụng phải mang bản chính đến Bệnh viện Mắt Huế để đối chiếu.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT -BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản photo hộ khẩu thường trú;

– 01 bì thư có ghi địa chỉ và dán tem.

– Hồ sơ dự tuyển gồm có 01 bộ hồ sơ/người dự tuyển.

4. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển thông qua hồ sơ tuyển dụng, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định 161/2018/NND-CP ngày 29/11/2019.

4.2. Vòng 2

– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Người dự tuyển phải trả lời phỏng vấn 05 câu hỏi: 02 câu hỏi kiến thức chung, 02 câu hỏi chuyên ngành, 01 câu hỏi mở.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

5. Nguyên tắc xác định người trúng tuyển theo nguyên tắc xét tuyển

5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NND-CP ngày 29/11/2019 (nếu có) cao hơn và lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Có bằng cấp đúng theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NND-CP ngày 29/11/2019 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 161/2018/NND-CP ngày 29/11/2019 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.

5.3. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 161/2018/NND-CP ngày 29/11/2019 thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 161/2018/NND-CP ngày 29/11/2019.

5.4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Thời gian, địa điểm thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

Kể từ 7h30 phút ngày 17 tháng 08 năm 2020 đến 16h300 ngày 16 tháng 09 năm 2010 tại phòng B205 Bệnh viện Mắt Huế (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ, TP Huế, TT Huế).

7. Tổ chức thực hiện:

7.1. Hội đồng tuyển dụng số lượng vị trí việc làm có trách nhiệm tổ chức việc xét tuyển theo đúng quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ – CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 03/2019/TT – BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

7.2. Thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang Website của Bệnh viện Mắt Huế https://bvmat.thuathienhue.gov.vn ; trên fanpage https://www.facebook.com/benhvienmathue về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển để mọi người được biết.

7.3. Phòng Tổ chức – Hành chính có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 29/2012/NĐ – CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 03/2019/TT – BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

8. Thời gian, địa điểm xét tuyển:

– Thời gian tổ chức phỏng vấn: Dự kiến vào ngày 24-25 tháng 10 năm 2020. Thời điểm chính thức sẽ thông báo cụ thể trên trang Website của Bệnh viện Mắt Huế.

– Địa điểm: Bệnh viện Mắt Huế – Khu quy hoạch 7 Vỹ Dạ, phường Vỹ Dạ, TP Huế tỉnh TT Huế.

9. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đ/thí sinh, nộp vào lúc nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Bệnh viện Mắt Huế tỉnh Thừa Thiên Huế, Website: https://bvmat.thuathienhue.gov.vn , fanpage https://www.facebook.com/benhvienmathue hoặc xin liên hệ Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Mắt Huế (Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7, phường Vỹ Dạ, TP Huế, TT Huế); số điện thoại: 0234.3935311 bấm số  402./.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: syt.thuathienhue.gov.vn