Bộ Tư pháp tuyển dụng công chức năm 2020

03/02/2021

Ngày 01/02/2021, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 279/TB-BTP về Kế hoạch tuyển dụng công chức Bộ Tư Pháp.

Theo đó, tuyển dụng các vị trí sau đây:

– 02 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật hình sự – hành chính.

– 01 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế.

– 03 chỉ tiêu tại Vụ Pháp luật quốc tế.

– 01 chỉ tiêu tại Cục trợ giúp pháp lý.

– 02 chỉ tiêu tại Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

– 02 chỉ tiêu tại Văn phòng Bộ Tư pháp.

– 01 chỉ tiêu tại Vụ Tổ chức cán bộ.

– 01 vị trí taị Vụ phổ biến giáo dục pháp luật.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

 

Nguồn tin: moj.gov.vn