BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2021

23/11/2021

Thực hiện Quyết định số 429/QĐ-SNV ngày 17 tháng 11 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thông báo Tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng năm 2021 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 13 viên chức.

Kèm theo Bảng đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức.

2. Vị trí việc làm cần tuyển: Kèm theo Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng.

II.   HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Xét tuyển.

III.   ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm DVTH) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

IV.  ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THAM GIA XÉT TUYỂN

1. Điều kiện

Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng xác định nhu cầu tuyển dụng kèm theo Kế hoạch này.

2.  Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính;

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng: https://dhpiza.danang.gov.vn/.

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ… để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Trường hợp đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm từ nguồn kinh phí tự chủ, đề nghị nêu rõ tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Ví dụ: Vị trí dự tuyển: Kế toán viên (từ nguồn kinh phí tự chủ);

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

V.  NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng

Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng;

Phải đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng xét tuyển viên chức;

Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển;

Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.  Nội dung, hình thức xét tuyển, cách tính điểm

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định 115/2020/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vào vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Hình thức thi: Phỏng vấn;

Thang điểm: 100 điểm;

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 trong trường hợp tổ chức thi bằng hình thức phỏng vấn.

3.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 4 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm a khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

4.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VI.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN HỒ SƠ

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Từ ngày 22/11/2021 đến hết ngày 22/12/2021.

(Từ thứ 2 đến thứ 6, giờ hành chính).

Địa điểm: Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Lô A17, đường Trung tâm, Khu Công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ tại: Văn phòng Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Lô A17, đường Trung tâm, Khu Công nghệ cao, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3666.117.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng năm 2021.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: dhpiza.danang.gov.vn