Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2021

13/09/2021

Thực hiện Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển chọn, quản lý và phối hợp quản lý của các cấp, các ngành đối với nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh; Văn bản số 1976/SNN&PTNT-TCCB ngày 06/9/2021 của Sở Nông nghiệp &PTNT V/v tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2021. Chi cục Chăn nuôi và Thú y thông báo tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021, như sau:

1.  Số lượng tuyển chọn: 12 chỉ tiêu, gồm

Huyện Vĩnh Tường: 04 nhân viên làm việc tại xã Vĩnh Thịnh, Tam Phúc, Việt Xuân, Vũ Di;

Huyện Tam Dương: 01 nhân viên làm việc tại xã Thanh Vân;

Huyện Sông Lô: 03 nhân viên làm việc tại xã Đức Bác, Tứ Yên, Quang Yên;

Huyện Yên Lạc: 01 nhân viên làm việc tại xã Hồng Châu;

TP Vĩnh Yên: 02 nhân viên làm việc tại Phường Hội Hợp, Khai Quang;

Huyện Lập Thạch: 01 nhân viên làm việc tại xã Bàn Giản;

2.  Thời gian bán và nhận hồ sơ:

Từ ngày 07/9/2021 đến ngày 04/10/2021: Thông báo công khai Kế hoạch tuyển chọn, chỉ tiêu tuyển chọn trên Báo Vĩnh Phúc, Website của Sở Nông nghiệp &PTNT, niêm yết công khai tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

Tổ chức bán, tiếp nhận hồ sơ (vào giờ hành chính các ngày làm việc): Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 25/10/2021. Hạn nộp hồ sơ cuối cùng vào 16 giờ 30 ngày 25/10/2021 tại Phòng Hành chính – Tổng hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc.

Chi tiết về điều kiện tiêu chuẩn, nội dung hồ sơ, thời gian tuyển chọn quy định tại Kế hoạch số 269/KH-CCCN&TY ngày 07/9/2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y về tuyển chọn nhân viên thú y cấp xã năm 2021 được niêm yết tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y và Website của Sở Nông nghiệp &PTNT tại địa chỉ http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Hành chính – Tổng hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vĩnh Phúc. Địa chỉ: 392A – Đường Mê Linh – Liên Bảo – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3862.644

Nguồn tin: sonnptnt.vinhphuc.gov.vn