Đại học Huế tuyển dụng viên chức và LĐHĐ năm 2021

30/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-HĐĐH ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng Đại học Huế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế và Quyết định số 07/QĐ-HĐĐH ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Đại học Huế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế;

Căn cứ Kế hoạch số 1498/KH-ĐHH ngày 23 tháng 9 năm 2021 của Đại học Huế về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng cho các đơn vị thuộc Đại học Huế;

Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng năm 2021 tại một số đơn vị thuộc Đại học Huế như sau:

I. SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 viên chức và 02 lao động hợp đồng.

Tuyển dụng viên chức:

TT Vị trí việc làm Số lượng Ghi chú
I Trường Du lịch 02
1 Giảng viên Khoa Du lịch học 01
2 Chuyên viên Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất 01
II Khoa Giáo dục thể chất 04
3 Giảng viên Bộ môn Bóng 01
4 Giảng viên Bộ môn Lý luận chuyên ngành 01
TT Vị trí việc làm Số lượng Ghi chú
5 Trợ giảng Bộ môn Cầu lông – Bơi lội 01
6 Trợ giảng Bộ môn Điền kinh – Thể dục 01
III Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 04
7 Giảng viên Bộ môn Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo 02
8 Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp 02
IV Khoa Quốc tế 03
9 Trợ giảng Bộ môn Kinh tế và Quản lý 02
10 Trợ giảng Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn 01

Tuyển dụng lao động hợp đồng:

TT Vị trí việc làm Số lượng Ghi chú
V Khoa Kỹ thuật và Công nghệ 02
1 Nhân viên truyền thông, thư viện điện tử, biên

tập website và quảng bá tuyển sinh

01
 

2

Nhân viên khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế và hợp tác doanh nghiệp  

01

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm; Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Ưu tiên: Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở các nước tiên tiến;

Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm như sau:

TT Vị trí việc làm Số

lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng
I Trường Du lịch
 

1

Giảng viên Khoa Du lịch học  

01

–   Trình độ thạc sĩ trở lên;

–   Tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên;

–   Ngành: Quản trị Du lịch, Kinh tế.

 

2

Chuyên viên Phòng Tổ chức, Hành chính và Cơ sở vật chất  

01

–     Trình độ thạc sĩ trở lên, ngành du lịch hoặc kế toán;

–   Tốt nghiệp đại học ngành kế toán.

II Khoa Giáo dục thể chất
 

 

3

 

Giảng viên Bộ môn Bóng

 

 

01

–   Trình độ thạc sĩ trở lên;

–   Tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên;

–     Ngành: Sư phạm Thể chất – Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất, Thể dục thể thao.

 

4

Giảng viên Bộ môn Lý luận chuyên ngành  

01

–   Trình độ thạc sĩ trở lên;

–   Tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên;

–   Ngành: Y sinh học thể dục thể thao.

 

5

Trợ  giảng   Bộ        môn Cầu lông – Bơi lội  

01

–    Tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên

hoặc có trình độ thạc sĩ trở lên;

–   Ngành: Giáo dục thể chất.

6 Trợ giảng Bộ môn Điền kinh – Thể dục 01 –   Tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi trở lên;

–   Ngành: Giáo dục thể chất.

III Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
 

 

 

7

 

 

Giảng viên Bộ môn Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

 

 

 

02

–   Trình độ thạc sĩ trở lên;

–   Tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên;

–  Ngành: Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Máy tính và Công nghệ thông tin;

Phân tích dữ liệu kinh doanh, Kinh doanh số (Digital Business), Hệ thống số (Digital Systems), Marketing số hoặc Toán ứng dụng.

 

 

8

 

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp

 

 

02

–   Trình độ thạc sĩ trở lên;

–   Tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên;

–  Ngành: Công nghệ và Kỹ thuật điện – điện tử, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Cơ điện tử hoặc các ngành liên quan đến điện – điện tử.

TT Vị trí việc làm Số

lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng
IV Khoa Quốc tế
 

 

 

 

9

 

 

 

Trợ giảng Bộ môn Kinh tế và Quản lý

 

 

 

 

02

–    Tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc thạc sĩ trở lên;

–   Ngành: Quản trị kinh doanh, marketing.

–    Trình độ ngoại ngữ: Ielts từ 6.5 trở lên hoặc tương đương, miễn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đối với ứng viên được đào tạo đại học, sau đại học ở các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

 

 

 

 

10

 

 

 

Trợ giảng Bộ môn Khoa học xã hội và nhân văn

 

 

 

 

01

–    Tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc thạc sĩ trở lên;

–    Ngành: Truyền thông, quan hệ quốc tế, quốc tế học;

–    Trình độ ngoại ngữ: Ielts từ 6.5 trở lên hoặc tương đương, miễn yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đối với ứng viên được đào tạo đại học, sau đại học ở các nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính.

V Lao động hợp đồng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
 

 

 

 

 

11

 

 

 

Nhân viên truyền thông, thư viện điện tử, biên tập website và quảng bá tuyển sinh

 

 

 

 

 

01

–   Tốt nghiệp đại học xếp loại khá trở lên;

–   Ngành: Marketing, Marketing Digital;

–    Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong thực hiện các công việc được giao;

–     Ưu tiên: có kinh nghiệp làm việc liên quan đến truyền thông, tổ chức sự kiện ở các cơ sở giáo dục đại học, những ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ các ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích dữ liệu kinh doanh.

 

 

 

12

 

Nhân viên khoa học công nghệ, quan hệ quốc tế và hợp tác doanh nghiệp

 

 

 

01

–   Trình độ thạc sĩ trở lên;

–   Ngành: các ngành về tiếng Anh;

–   Ưu tiên: có kinh nghiệp làm việc các cơ sở giáo dục đại học, những ứng viên có bằng thạc sĩ hoặc đang học thạc sĩ các ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích dữ liệu kinh doanh.

III.   HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2.  Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn, thực hành để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm

a) Đối với chức danh nghề nghiệp Giảng viên:

Thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển: đánh giá qua giảng thử.

Điểm thực hành: được tính theo thang điểm

Thời gian thực hành: 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

b) Đối với chức danh nghề nghiệp Trợ giảng, Chuyên viên và lao động hợp đồng:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển: kiến thức chuyên môn về vị trí việc làm, lĩnh vực công tác.

Điểm phỏng vấn: được tính theo thang điểm

Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2

V.  HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, lao động hợp đồng (theo mẫu đính kèm) phải đảm bảo:

+ Ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu, không được để trống bất kỳ thông tin nào.

+ Thông tin về ngành đào tạo ghi đúng như văn bằng đã được cấp, chuyên ngành đào tạo ghi theo đúng chuyên ngành trên bảng điểm.

Văn bằng tốt nghiệp, bảng điểm học tập và chứng chỉ có liên quan: Bản photo (không yêu cầu chứng thực/công chứng/sao y), các giấy tờ ưu tiên (nếu có). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam (bản photo).

Phong bì ghi địa chỉ nơi ở hiện nay (để gửi thông báo).

VI.  THỜI GIAN, NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 27/9/2021 đến 17 giờ 00 ngày 27/10/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế (Phòng 2.1), 03 Lê Lợi, Huế.

Lịch xét tuyển cụ thể sẽ được thông báo trên Cổng thông tin Đại học Huế (địa chỉ: https://hueuni.edu.vn). Thời gian dự kiến: Tháng 11/2021.

Thông báo này được niêm yết tại Đại học Huế, đăng tại Cổng thông tin Đại học Huế và Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế (TRT).

Địa chỉ liên hệ: Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế, 03 Lê Lợi, Huế, Số điện thoại: (0234) 3832091-139 hoặc 0918.456354.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hueuni.edu.vn