Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, Sở TN&MT Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

21/11/2022

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-STNMT ngày 11/8/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Công văn số 11571/UBND-THKH ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 1725/SNV-CCVC ngày 09/8/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức; Công văn số 6991/STMNT-VP ngày 09/8/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Tuyển dụng viên chức tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch năm 2022,

Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch thông báo xét tuyển viên chức làm việc tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu xét tuyển viên chức: 13 chỉ tiêu.

2. Vị trí làm việc cần tuyển:

– Vị trí Đo đạc và Bản đồ: 04 người;

– Vị trí Quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: 02 người;

– Vị trí Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất: 04 người;

– Vị trí Tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp: 02 người;

– Vị trí Văn thư kiêm Thủ quỹ: 01 người.

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn

3.1. Đối tượng tuyển dụng:

Các đối tượng tuyển dụng viên chức theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3.2. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Đảm bảo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

– Vị trí việc làm Đo đạc và Bản đồ: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Địa chính viên hạng III (Mã số: V.06.01.02) theo Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, Địa chính, Trắc địa, Đo đạc – địa chính.

– Vị trí việc làm Quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Địa chính viên hạng III (Mã số: V.06.01.02) theo Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, Địa chính, Trắc địa, Đo đạc – địa chính hoặc thuộc ngành, chuyên ngành: Địa lý học, Phát triển nông thôn và phải hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành do cơ quan quản lý viên chức chuyên ngành địa chính quy định.

– Vị trí việc làm Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (Mã số: 01.003) theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý đất đai, Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, Địa chính, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh.

– Vị trí việc làm Tổ chức cán bộ, hành chính, tổng hợp: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Chuyên viên (Mã số: 01.003) theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; trong đó, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kế toán, Hành chính, Quản lý đất đai.

– Vị trí việc làm Văn thư kiêm Thủ quỹ: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Văn thư viên Trung cấp (02.008) trở lên theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc ngành, chuyên ngành: Văn thư hành chính, Văn thư – lưu trữ, Lưu trữ, Lưu trữ và quản lý thông tin hoặc thuộc ngành, chuyên ngành: Kế toán và hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

4. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Địa chỉ nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký tham gia xét tuyển nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

b) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày (vào các ngày thứ 2 đến thứ 6; Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút), kể từ ngày thông báo xét tuyển công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại Phụ lục I kèm theo).

c) Thành phần hồ sơ: Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/20204.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (hồ sơ đăng ký xét tuyển không trả lại).

5. Hình thức, nội dung tuyển dụng

Được thực hiện như quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

a) Hình thức xét tuyển: Thi phỏng vấn trực tiếp

b) Nội dung

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2:

Nội dung thi: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh cần tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn là 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị). Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thang điểm: Thông qua phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 điểm. Trong đó: Kiến thức chung là 30 điểm; Năng lực chuyên môn và nghiệp vụ là 60 điểm; Kỹ năng giao tiếp ứng xử là 10 điểm.

6. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng:

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 19/12/2022 đến 30/12/2022.

b) Địa điểm: Phòng họp tầng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường, Số 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

7. Cơ quan tổ chức: Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

8. Lệ phí tuyển dụng:

a) Mức thu: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức:

Người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi xét tuyển viên chức thực hiện nộp phí theo thông báo triệu tập của Hội đồng tuyển dụng, mức thu là 500.000 đồng/thí sinh/lần (Năm trăm nghìn đồng /một thí sinh/một lần dự thi).

b) Nội dung chi: Thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí.

Trên đây, là Thông báo về việc xét tuyển viên chức của Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, đề nghị thí sinh tham gia dự tuyển thực hiện đúng theo nội dung thông báo, để công tác tổ chức tuyển dụng viên chức đạt kết quả tốt và đúng quy định. Nội dung chi tiết được niêm yết công khai tại Đoàn Đo đạc Bản đồ và Quy hoạch, Tầng 6, Số 14 Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Mọi thắc mắc, liên hệ Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp, số điện thoại 0914551407).

Nguồn tin:baothanhhoa.vn