Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông kéo dài thời gian nhận hồ sơ ĐKDT viên chức đợt 1 năm 2022

12/09/2022

Căn cứ Kế hoạch số 730/KH-HV ngày 10/8/2022 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2022.

Ngày 10/8/2022, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã có thông báo số 731/TB-HV về việc tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử Học viện, bảng tin Học viện và thời gian nhận hồ sơ từ ngày 10/8/2022 đến hết ngày 09/9/2022.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Học viện thông báo về việc tiếp tục kéo dài thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022 đến hết 17h00 ngày 20/9/2022 tại địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ – Lao động, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông số 122 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Các nội dung khác tại thông báo 731/TB-HV ngày 10/8/2022 về tuyển dụng viên chức đợt 1  năm 2022 của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (kèm theo) không thay đổi.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trân trọng thông báo.

Nguồn tin: portal.ptit.edu.vn

>>>> Xem thêm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2022