Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Gạo, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2021

30/08/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo về việc tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Chợ Gạo năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập huyện Chợ Gạo năm 2021, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẦN TUYỂN

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức: 152 (viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạobậc Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở), trong đó:

+ Bậc Mầm non: 89 chỉ tiêu.

+ Bậc Tiểu học: 21 chỉ tiêu.

+ Bậc Trung học cơ sở: 42 chỉ tiêu.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm cần tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1.Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2.  Nội dung xét tuyển viên chức

2.1.  Xét tuyển viên chức được thực hiện 02 vòng, như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

Vòng 2

Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển bằng hình thức phỏng vấn.

Nội dung phỏng vấn: Kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm

Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.2.  Nội dung phỏng vấn

Chức danh nghề nghiệp giáo viên

Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019) (lưu ý Chương I, II, III và V);

Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 (lưu ý từ Chương I đến VI);

Quy định về đạo đức nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDDT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Điều lệ trường Mầm non được ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển bậc mầm non);

Điều lệ trường Tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển cấp tiểu học);

Điều lệ trường Trung học cơ sở được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập (đối với thí sinh đăng ký dự tuyển cấp trung học cơ sở);

Chức danh nghề nghiệp nhân viên

Ngoài Luật Viên chức, Bộ luật Lao động cần nghiên cứu thêm các văn bản liên quan đến vị trí việc làm đăng ký:

Văn thư: Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011 (lưu ý Chương I, II); Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư (lưu ý Chương I, II, III, V);

Thư viện – thiết bị: Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019 (lưu ý Chương I, II, III, IV);

Kế toán: Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

3. Cách tính điểm

Điểm xét tuyển là tổng của điểm phỏng vấn (theo thang điểm 100) và điểm ưu tiên (nếu có).

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức gồm:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ điều kiện sau:

Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần  sau.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP). Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ, trung thực các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

Các hồ sơ nộp kèm Phiếu đăng ký dự tuyển gồm: Bản photocopy các loại văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, hồ sơ về điểm ưu tiên (nếu có) nhằm minh chứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển tại vị trí việc làm đã chọn. Tất cả các hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển được cho vào túi đựng hồ sơ cỡ kích thước 250 x 340 x 5 mm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ghi rõ địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên lạc.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đến Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Phòng Nội vụ) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định. Các trường hợp không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

Lưu ý:

Hội đồng tuyển dụng không trả lại hồ sơ đối với những người không trúng tuyển.

Trường hợp thí sinh đang trong thời gian chờ cấp bằng tốt nghiệp, phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (còn hiệu lực) mới đủ điều kiện nộp hồ sơ.

2. Thời gian và hình thức nộp hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2021

Hình thức nộp hồ sơ: cá nhân có nhu cầu dự xét tuyển viên chức năm 2021 gửi hồ sơ theo đường bưu điện đến Phòng Nội vụ huyện Chợ Gạo (địa chỉ: số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại 02733.835618).

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Chợ Gạo sẽ thông báo cụ thể trên Trang thông tin điện tử huyện Chợ Gạo (chogao.tiengiang.gov.vn) và Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Gạo (chogao.tiengiang.edu.vn) sau khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ.

Lưu ý:

Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn, thông báo và Bảng chỉ tiêu kèm theo Thông báo này để đăng ký chính xác vị trí việc làm dự tuyển.

Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển trên Trang thông tin điện tử huyện Chợ Gạo (chogao.tiengiang.gov.vn).

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo thông báo để các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu dự tuyển viên chức năm 2021 được biết.

Nguồn tin: pgdchogao.edu.vn