Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020

23/05/2020

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-SGD&ĐT ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố năm học 2019-2020;

Căn cứ Công văn số 2393/SGD&ĐT-TCCB ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng nhân viên kế toán và hợp đồng nhân viên, giáo viên ngành giáo dục;

Xét Tờ trình số 572/TTr-PGD&ĐT ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam về tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020; Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:

– Đồng ý cho Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Nam xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 của các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo là 12 viên chức, cụ thể như sau:

+ 10 Kế toán viên trung cấp (THCS Hồ Hảo Hớn: 01; TH Hương Mỹ 2: 01; TH Cẩm Sơn 2: 01; MN An Thạnh: 01; MN Tân Trung: 01; MN Thị Trấn Mỏ Cày: 01; MN Định Thủy: 01; MG Minh Đức: 01; MG Cẩm Sơn: 01; MG Tân Hội: 01).

+ 02 Nhân viên Văn thư (THCS Tạ Thị Kiều: 01; TH 1 Thị Trấn: 01).

– Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỏ Cày Nam tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyển dụng và thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức đúng theo Hướng dẫn số 1480/HD-SGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo, Công văn số 857/SGD&ĐT-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính và báo cáo kết quả tuyển dụng về Sở (Phòng Tổ chức cán bộ) sau khi hoàn thành công tác tuyển dụng./.

Nguồn tin: bentre.edu.vn