Sở Công thương tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức năm 2021

20/12/2021

Thực hiện Kế hoạch số 47/KH-SCT ngày 26/11/2021 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021; Sở Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021, như sau:

I.  NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 03 người; trong đó:

 

Tên đơn vị cần tuyển

Yêu cầu vị trí việc làm khi tuyển dụng  

Yêu cầu trình độ chuyên môn

Số lượng cần tuyển
Phòng Khuyến công – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến

thương mại.

 

Khuyến công

Đại học trở lên, chuyên ngành: Điện; Công nghệ thông tin; Nông, lâm nghiệp.  

01 người

Phòng Xúc tiến thương mại            –          Trung          tâm

Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

 

Xúc tiến thương mại

Đại   học trở lên, chuyên ngành: Kinh               tế; Quản         trị               kinh doanh;

Thương mại; Marketing; Ngoại thương; Tài chính; Kế toán; Luật.

 

02 người

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Đối tượng: Những người tốt nghiệp Đại học trở lên trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (trình độ tương đương bậc 1 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại: Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Sử dụng thành thạo Autocad (đối với Kỹ sư Điện).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm cử viên chức (có danh sách, thời gian trực cụ thể, số điện thoại) để tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với thí sinh dự tuyển theo thời gian quy định.

Danh sách viên chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển phải được niêm yết tại nơi tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của cơ quan.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí, hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đăng ký trong phiếu dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp phiếu dự tuyển vào 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển hoặc bị hỷ kết quả xét tuyển.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi, như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Thời gian và địa điểm xét tuyển, lệ phí xét tuyển, nơi nhận thông báo dự xét tuyển ở vòng 2:

Thời gian và địa điểm xét tuyển cụ thể, Hội đồng xét tuyển viên chức sẽ thông báo

Lệ phí xét tuyển, nơi nhận thông triệu tập dự xét tuyển ở vòng 2:

Mức thu lệ phí dự xét tuyển thực hiện theo quy định tại: Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và văn bản khác có liên

Thí sinh nhận thông báo triệu tập dự xét tuyển ở vòng 2 và nộp lệ phí xét tuyển tại Hội đồng xét tuyển (qua Văn phòng Sở Công Thương).

V. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm phối hợp với Báo Đắk Nông hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông đăng thông báo tuyển dụng viên chức và gửi bài đăng về Hội đồng để lưu hồ sơ tuyển dụng.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Công Thương, Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm đăng thông báo tuyển dụng viên chức và các nội dung liên quan trong quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định và gửi bài đăng về Hội đồng để lưu hồ sơ.

Với nội dung trên, Sở Công Thương thông báo đến các thí sinh có nhu cầu dự tuyển vào Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để biết, thực hiện.

***** Kế hoạch tuyển dụng:

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Căn cứ Công văn số 1646/SNV-TCCCVC ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông về việc góp ý Dự thảo kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Công Thương năm 2021.

Xét đề nghị của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tại Tờ trình số 180/TTr-KCXTTM ngày 18 tháng 10 năm 2021 về việc nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021.

Sở Công Thương ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1. Mục đích:

Tổ chức tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, bảo đảm năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại – Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

2. Nguyên tắc:

– Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

– Đảm bảo tính cạnh tranh.

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

– Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

– Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

II. SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC ĐƯỢC GIAO VÀ SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC CHƯA SỬ DỤNG CỦA ĐƠN VỊ

1. Số lượng người làm việc được giao: 16 chỉ tiêu (theo Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông).

2. Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 03 chỉ tiêu.

3. Số lượng cần tuyển dụng: 03 người, trong đó:

 

Vị trí cần tuyển

 

Tên vị trí việc làm

 

Mã vị trí việc làm

 

Yêu cầu trình độ chuyên môn

Số lượng cần tuyển
Phòng Khuyến công – Trung tâm Khuyến công và Xúc

tiến thương mại.

 

 

Khuyến công

 

HĐNN 01/SCT- KCXTTM

 

Đại học trở lên, chuyên ngành: Điện; Công nghệ thông tin; Nông, lâm nghiệp.

 

 

01 người

Phòng Xúc tiến thương mại – Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến

thương mại.

 

Xúc tiến thương mại

 

HĐNN 02/SCT- KCXTTM

 

Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế; Quản trị kinh doanh; Thương mại; Marketing; Ngoại thương; Tài chính; Kế toán; Luật.

 

 

02 người

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN THAM GIA DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Đối tượng:

Những người tốt nghiệp các trường Đại học trở lên trong và ngoài nước, có đủ trình độ chuyên môn, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

2. Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

Trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển (trình độ tương đương bậc 1 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại: Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

– Sử dụng thành thạo Autocad (đối với Kỹ sư Điện).

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

IV.  ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Mục IV thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức xét tuyển.

1.1  Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi, như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

1.2.  Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Công Thương quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ THÀNH LẬP BAN KIỂM TRA PHIẾU

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ), cụ thể như sau:

Nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông. Trong thời hạn 05 ngày sau khi kết thúc thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Đắk Nông có trách nhiệm tổng hợp Phiếu đăng ký dự tuyển, lập danh sách theo vị trí đăng ký kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển gửi về Hội đồng xét tuyển.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử Sở Công Thương.

Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển do Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng xét tuyển.

Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

VII. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Hội đồng xét tuyển viên chức theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Hội đồng xét tuyển làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng xét tuyển đã biểu quyết. Hội đồng xét tuyển có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

Thành lập bộ phận giúp việc gồm: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra sát hạch và Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng;

Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; Tổ chức chấm điểm phỏng vấn và các nhiệm vụ khác theo quy chế;

Báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả xét tuyển.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển.

Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong phần thi vòng 2, Hội đồng xét tuyển phải báo cáo Giám đốc Sở Công Thương kết quả tuyển dụng viên chức để xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng xét tuyển, thành viên các bộ phận giúp việc của Hội đồng xét tuyển.

VIII.  KINH PHÍ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Kinh phí tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sử dụng từ nguồn thu lệ phí dự xét tuyển và ngân sách địa phương.

Mức thu lệ phí dự xét tuyển thực hiện theo quy định tại: Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và văn bản khác có liên

IX.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Giám đốc Sở Công Thương thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức để tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định.

Giao Văn phòng Sở Công Thương là tổ chức thường trực của Hội đồng:

Tham mưu, trình Giám đốc Sở Công Thương thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và các văn bản có liên quan để tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan chuẩn bị nội dung xét tuyển theo quy định;

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại:

Phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung xét tuyển viên chức theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo công khai tại trụ sở làm việc về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, nội dung, hình thức tuyển dụng, thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định, thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng.

Cử viên chức (có danh sách, thời gian trực cụ thể) để tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển theo thời gian quy định; tổng hợp, lập danh sách các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển nộp về Hội đồng xét tuyển (qua Văn phòng) theo quy định.

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển đảm bảo đúng điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định.

Có trách nhiệm đăng tin thông báo tuyển dụng viên chức trên Báo Đắk Nông hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông, Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại để thí sinh được biết.

Niêm yết công khai kết quả xét tuyển sau khi có Quyết định công nhận kết quả của Giám đốc Sở Công Thương.

Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, phân công công tác theo đúng vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Công Thương, Trang thông tin điện tử Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm đăng thông báo tuyển dụng viên chức và các nội dung liên quan đến tuyển dụng viên chức theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Phòng, đơn vị phản ánh kịp thời về lãnh đạo Sở để xem xét, chỉ đạo.

***** Tài liệu đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sct.daknong.gov.vn