Sở GD&ĐT Tây Ninh tuyển dụng viên chức trường THPT và Trường Khuyết tật tỉnh năm học 2020-2021

24/11/2020

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-SNV ngày 02/11/2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 2722/KH-SGDĐT ngày 19/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo tuyển dụng viên chức các trường trung học phổ thông và Trường Khuyết tật tỉnh năm học 2020-2021 như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Điều kiện chung: Thực hiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức:

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

– Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn từng vị trí việc làm: (có danh sách chi tiết từng môn, từng đơn vị đính kèm)

3. Lưu ý:

– Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học thực hiện theo Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Giấy chứng nhận trình độ Tiếng Anh của người dự tuyển giáo viên Tiếng Anh phải được cấp bởi các đơn vị trong nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phépHoặc được cấp chứng nhận bởi các tổ chức khảo thí quốc tế có uy tín như: Hội đồng Anh (British Council); IIG Việt Nam; Trung tâm khảo thí của Cambridge tại Việt Nam.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Thực hiện tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển viên chức theo 2 vòng (quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi:Phỏng vấn

b) Nội dung thi:Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi:Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

d) Thang điểm thi phỏng vấn:100 điểm.

III. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển được quy định cụ thể như sau:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1  bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG:

1. Đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ;

– Chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có);

– 02 ảnh 4×6 và 02 phong bì có dán tem ghi địa chỉ liên lạc.

Lưu ý: Hội đồng tuyển dụng không hoàn trả hồ sơ dự tuyển cho thí sinh (kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển).

2. Sau khi trúng tuyển:Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); hộ khẩu thường trú, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp, có giá trị trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

 Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Địa điểm hướng dẫn và nhận hồ sơ:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, số 23 Nguyễn Chí Thanh, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (số điện thoại: 0276 3827736).

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

– Từ ngày 03/11/2020 thông báo điều kiện, chỉ tiêu xét tuyển trên Báo Tây Ninh, Đài Truyền hình Tây Ninh và trên website Sở Giáo dục và Đào tạo http://tayninh.edu.vn

– Từ ngày 04/11/2020 đến 04/12/2020: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển.

– Ngày 10/12/2020: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển tại website http://tayninh.edu.vn và tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Ngày 19/12/2020:

+ Sáng lúc 07 giờ 00: Thí sinh tập trung sinh hoạt nội quy kiểm tra, sát hạch tại Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha, địa chỉ: 368 Trường Chinh, Khu phố 6, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

+ Chiều vào lúc 13 giờ: Kiểm tra phỏng vấn thực hành giảng dạy

– Ngày 20/12/2020:

+ Sáng lúc 07 giờ 00: Kiểm tra phỏng vấn thực hành giảng dạy.

+ Chiều lúc 13 giờ 00: Tiếp tục kiểm tra phỏng vấn thực hành giảng dạy các thí sinh còn lại (nếu buổi sáng kiểm tra phỏng vấn không hết thí sinh).

– Ngày 10/01/2021: Niêm yết danh sách kết quả kiểm tra sát hạch, danh sách dự kiến người trúng tuyển.

– Từ ngày 10/01/2020 đến 15/01/2021: Tiến hành hoàn tất các thủ tục xét tuyển gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt công nhận kết quả xét tuyển.

– Ngày 23/01/2021: Triển khai quyết định phân công giáo viên về đơn vị.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2020-2021. Thời gian xét tuyển nếu có thay đổi sẽ được thông tin trên website http://tayninh.edu.vn./.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tayninh.edu.vn