Sở GDĐT TP. Đà Nẵng tuyển dụng viên chức ở vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ năm học 2020-2021

26/03/2021

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-SNV ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức ở vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ năm học 2020-2021 như sau:

I. NHU CẦU TUYỂN DỤNG

Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng tuyển dụng 102 viên chức ở vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc, cụ thể:

Thứ tự Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp Mã số Chỉ tiêu tuyển dụng
1 Thư viện Thư viện viên hạng III V.10.02.06 5
Thư viện viên hạng IV V.10.02.07 6
2 Thiết bị, thí

nghiệm

Nhân viên thiết bị, thí

nghiệm

V.07.07.20 13
3 Công nghệ thông tin Quản trị viên hệ thống

hạng III

V.11.06.14 3
Quản trị viên hệ thống

hạng IV

V.11.06.15 10
4 Văn thư Văn thư 02.007 9
Văn thư trung cấp 02.008 10
5 Y tế Y sĩ hạng IV V.08.03.07 9
6 Kế toán Kế toán viên 06.031 8
Kế toán viên trung cấp 06.032 1
7 Thủ quỹ Chuyên viên 01.003 4
8 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Nhân viên hỗ trợ giáo

dục người khuyết tật (hạng IV)

V.07.06.16 13
9 Giáo vụ Nhân viên giáo vụ V.07.07.21 4
10 Đào tạo Chuyên viên 01.003 6
Cán sự 01.004 1
TỔNG CỘNG 102

Nhu cầu tuyển dụng cho mỗi cơ sở giáo dục theo Phụ lục I-Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ năm học 2020-2021 kèm theo Thông báo này. Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký tuyển dụng ở một cơ sở giáo dục và ở một vị trí việc làm theo một chức danh nghề nghiệp.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

III.   ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN

Người đăng ký xét tuyển vào viên chức hỗ trợ, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí, chức danh dự tuyển và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22, Luật Viên chức.

Tài liệu và đề thi viên chức giáo dục giáo viên

IV.   ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC THAM GIA XÉT TUYỂN

1. Điều kiện

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Phụ lục I-Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng viên chức hỗ trợ, phục vụ năm học 2020-2021 kèm theo Thông báo này.

2.  Thủ tục

Người đăng ký dự tuyển viên chức kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển (mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức) và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GDĐT, Tầng 1, Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên website: danang.edu.vn.

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ kê khai các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ … để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

Người đăng ký dự tuyển viên chức chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở GDĐT sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả tuyển dụng.

Mỗi đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GDĐT là một đơn vị dự tuyển. Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp một Phiếu đăng ký dự tuyển vào một đơn vị dự tuyển ở một vị trí việc làm theo một chức danh nghề nghiệp.

V.   NGUYÊN TẮC, NỘI DUNG, CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nguyên tắc tuyển dụng

– Chỉ tuyển dụng đủ số lượng chỉ tiêu theo nhu cầu tuyển dụng;

– Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và được thông qua Hội đồng tuyển dụng viên chức;

– Người được tuyển dụng phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định và được bố trí đúng vị trí việc làm, đơn vị đăng ký dự tuyển;

– Điểm kết quả xét tuyển của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm theo từng đơn vị dự tuyển.

2.  Nội dung, hình thức xét tuyển, cách tính điểm

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a)  Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi viết;

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian giao đề);

Thang điểm: 100 điểm;

3.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có tổng số điểm gồm kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 4 Mục này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm theo từng đơn vị dự tuyển.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại Điểm a Khoản này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Giám đốc Sở GDĐT quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4.  Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

Sở GDĐT thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên website của Sở GDĐT và niêm yết công khai về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thực hiện việc tuyển dụng; cụ thể như sau:

1.  Thời gian

Thông báo kế hoạch tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở GDĐT tại địa chỉ danang.edu.vn và tại bảng niêm yết của Sở GDĐT (Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở GDĐT, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 25/3/2021.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 25/3/2021 đến hết ngày 23/4/2021.

Sở GDĐT niêm yết trên website danang.edu.vn danh sách những người đã nộp phiếu đăng ký dự tuyển và tài liệu ôn tập theo từng vị trí tuyển dụng (không tổ chức tập trung ôn tập): ngày 27/4/2021.

Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở GDĐT thông báo trên website danang.edu.vn và niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở GDĐT danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2: ngày 05/5/2021.

Đối với những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng gửi thông báo bằng văn bản theo địa chỉ ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển.

Niêm yết các thông tin về thi vòng 2 gồm tên phòng, danh sách, nội quy, hiệu lệnh, lịch thi, sơ đồ phòng thi tại bảng niêm yết của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: ngày 14/5/2021

Tổ chức thi vòng 2 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngày 15/5/2021:

13 giờ 30 phút: Tổ chức Lễ khai mạc kỳ xét tuyển tại Hội trường lớn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Sau Lễ khai mạc, Hội đồng tuyển dụng viên chức phổ biến nội quy, quy chế thi;

14 giờ 00: thí sinh tập trung trước phòng thi để giám thị gọi tên vào phòng thi;

14 giờ 25: phát đề thi cho thí sinh;

Tính thời gian làm bài thi: từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Công bố kết quả xét tuyển trên website danang.edu.vn của Sở GDĐT và tại bảng niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở GDĐT để người dự tuyển được biết: ngày 20/5/2021.

Nhận đơn đề nghị phúc khảo kết quả điểm thi vòng 2: trong thời hạn 15 ngày, từ ngày 20/5/2021 đến hết ngày 03/6/2021.

Thông báo kết quả phúc khảo bằng văn bản theo địa chỉ ghi trên Phiếu đăng ký dự tuyển cho người có đơn đề nghị phúc khảo: ngày 07/6/2021

k) Trong thời hạn 10 ngày sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng thông báo công khai trên website danang.edu.vn của Sở GDĐT và tại bảng niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở GDĐT; đồng thời gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký; thông báo thời hạn người trúng tuyển đến hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

2.  Địa điểm nhận hồ sơ

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng;

Địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, số điện thoại: 0236.3 881 888.

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: PL.TB.SGDDT.signed

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau phieu tuyen dung viên chức

Nguồn tin: www.danang.edu.vn