Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2023

18/09/2023

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội; Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, Công chức và Luật Viên chức;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số: 01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2021/TT- BGDĐT, số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 22/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 243/SNV-CCVC ngày 03/3/2023 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, định mức và chỉ tiêu sử dụng để tuyển dụng, tiếp nhận viên chức sự nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) năm học 2022 – 2023;
Sở GDĐT Quảng Trị xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở năm 2023 như sau

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao hằng năm và phải đảm bảo số lượng giáo viên, nhân viên theo định mức quy định;
– Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở được thực hiện bằng hình thức xét tuyển;
– Công tác tuyển dụng, bố trí, giải quyết chính sách đối với viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Sở phải thực hiện công khai, công bằng, dân chủ và theo kế hoạch. Công tác tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định hiện hành.
II. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TUYỂN DỤNG
1. Số lượng, vị trí và chỉ tiêu viên chức cần tuyển dụng
1.1. Giáo viên: 21 chỉ tiêu, cụ thể
a) Vị trí và chức danh nghề nghiệp viên chức tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm việc tại các trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: 03 vị trí:
– Môn Tiếng Anh: 01 Giáo viên THPT hạng III trở lên;
– Môn Lịch Sử: 01 Giáo viên THPT hạng III trở lên;
– Môn Ngữ văn: 01 Giáo viên THPT hạng III trở lên;
b) Vị trí và chức danh nghề nghiệp viên chức tuyển dụng vào làm việc tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh: 18 vị trí:
– Môn Ngữ văn: 06 Giáo viên THPT hạng III;
– Môn Toán học: 01 Giáo viên THPT hạng III;
– Môn Lịch Sử: 03 Giáo viên THPT hạng III;
– Môn Địa lý: 05 Giáo viên THPT hạng III;
– Môn Giáo dục thể chất: 01 Giáo viên THPT hạng III;
– Môn Giáo dục An ninh và Quốc phòng: 01 Giáo viên THPT hạng III;
– Môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật: 01 giáo viên THPT hạng III.
1.2. Nhân viên: 04 chỉ tiêu, cụ thể
+ Nhân viên Kế toán: 02 Kế toán viên trung cấp;
+ Nhân viên hỗ trợ người khuyết tật: 02 nhân viên.
(Chi tiết vị trí tuyển dụng xem phụ lục kèm theo)
2. Nguyên tắc ưu tiên tuyển dụng giáo viên và nhân viên
a) Đối với việc tuyển dụng 03 giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sẽ ưu tiên tuyển dụng trước đối tượng thuộc Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Nếu còn chỉ tiêu sẽ tổ chức thực hiện tiếp nhận giáo viên theo Kế hoạch số 1079/KH- SGDĐT ngày 15/5/2023 của Sở GDĐT Quảng Trị về Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trực thuộc Sở GDĐT Quảng Trị (giáo viên 03 môn Tiếng Anh, Ngữ văn và Lịch sử của đơn vị nào trực thuộc Sở được tiếp nhận vào làm việc tại Trường Chuyên Lê Quý Đôn thì sẽ tuyển mới bổ sung giáo viên môn đó cho đơn vị có giáo viên được tiếp nhận).
b) Đối với giáo viên
– Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ;
– Nếu vẫn còn chỉ tiêu, thì thực hiện tuyển dụng các đối tượng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và ưu tiên tiếp nhận giáo viên theo Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP trước, nếu còn chỉ tiêu thì tiếp tục xét tuyển theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
c) Đối với nhân viên
– Tuyển dụng các đối tượng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG
1. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
1.1. Điều kiện dự tuyển
a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp và các điều kiện sau đây:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và hiện đang cư trú tại Việt Nam.
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP hoặc Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (theo đối tượng);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Không đảm bảo các điều kiện nêu trên.
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, giáo dưỡng.
1.2. Tiêu chuẩn dự tuyển
* Người dự tuyển đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự tuyển theo các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, số 02/2021/TT-BGDĐT, số 03/2021/TT-BGDĐT, số
04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
a) Đối với tuyển dụng giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn:
– Người tham gia dự tuyển đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
– Nếu còn chỉ tiêu thực hiện tiếp nhận những người đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Kế hoạch số 1079/KH-SGDĐT ngày 15/5/2023 của Sở GDĐT Quảng Trị về Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trực thuộc Sở GDĐT Quảng Trị.
b) Đối với vị trí giáo viên các trường THPT không chuyên
+ Tuyển dụng các đối tượng đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Điều 2 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
+ Nếu còn chỉ tiêu thì tuyển dụng các đối tượng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
b) Đối với nhân viên
Tuyển dụng các đối tượng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
a) Đối với giáo viên
– Tuyển dụng các đối tượng đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Điều 2 của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
– Nếu còn chỉ tiêu thì tuyển dụng các đối tượng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
b) Đối với nhân viên
Tuyển dụng các đối tượng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức và nội dung
a) Đối với giáo viên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
Người đăng ký dự tuyển phải nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
– Nội dung:
+ Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ- CP;
+ Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Nếu còn chỉ tiêu, tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn quy trình áp dụng theo Kế hoạch số 1079/KH-SGDĐT ngày 15/5/2023 của Sở GDĐT Quảng Trị về Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trực thuộc Sở GDĐT Quảng Trị.
b) Đối với giáo viên Trường THPT hệ không chuyên
* Đối tượng dự tuyển đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP:
Người đăng ký dự tuyển phải nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.
– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
– Nội dung:
+ Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định này;
+ Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
* Đối với người dự tuyển đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 11 và Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP, việc tiếp nhận vào làm viên chức và xét tuyển viên chức được thực hiện 02 vòng:
Người đăng ký dự tuyển phải nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Đối với nhân viên
Người đăng ký dự tuyển phải nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
d) Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn). Thang điểm: 100 điểm.
Lưu ý:
– Hướng dẫn ôn tập Sở GDĐT thông báo đến người dự tuyển trước khi phỏng vấn 15 ngày trên website của Sở GDĐT và hệ thống văn bản và hồ sơ công việc Tỉnh Quảng Trị;

2. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển
2.1. Đối với tuyển dụng giáo viên trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn
a) Đối tượng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, điểm tham gia xét tuyển là: Kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Xác định người trúng tuyển: Lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp của điểm tham gia xét tuyển trong chỉ tiêu được tuyển dụng. Trong trường hợp điểm phỏng vấn tại Vòng 2 bằng điểm nhau thì thì Hội đồng tuyển dụng căn cứ các tiêu chuẩn ưu tiên như sau để thống nhất lựa chọn người trúng tuyển:
+ Căn cứ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo (ưu tiên trình độ đào tạo cao hơn);
+ Kinh nghiệm công tác (thời gian hợp đồng lao động trong trường học có đóng bảo hiểm xã hội);
+ Thành tích đạt được trong quá trình học tập trung học phổ thông, đại học (ưu tiên theo thứ tự giải quốc tế, đến giải quốc gia, giải tỉnh, điểm kết quả trung bình toàn khóa học bậc đại học).
b) Đối tượng tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: Quy trình tiếp nhận áp dụng theo Kế hoạch số 1079/KH-SGDĐT ngày 15/5/2023 của Sở GDĐT Quảng Trị về Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn trực thuộc Sở GDĐT Quảng Trị.
2.2. Đối với giáo viên THPT hệ không chuyên
* Đối tượng thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
– Điểm tham gia xét tuyển là: Kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Xác định người trúng tuyển: Lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp của điểm tham gia xét tuyển trong chỉ tiêu được tuyển dụng. Trong trường hợp điểm phỏng vấn tại Vòng 2 bằng điểm nhau thì Hội đồng tuyển dụng căn cứ các tiêu chuẩn ưu tiên như sau để thống nhất lựa chọn người trúng tuyển:
+ Căn cứ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo (ưu tiên trình độ đào tạo cao hơn);
+ Kinh nghiệm công tác (thời gian hợp đồng lao động trong trường học có đóng bảo hiểm xã hội);
+ Thành tích đạt được trong quá trình học tập trung học phổ thông, đại học (ưu tiên theo thứ tự giải quốc tế, đến giải quốc gia, giải tỉnh, điểm kết quả trung bình toàn khóa học bậc đại học).
* Đối tượng tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Tổng điểm xét tuyển bằng điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có).
– Lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp theo tổng điểm xét tuyển trong chỉ tiêu được tuyển dụng. Nếu vẫn bằng điểm nhau thì Hội đồng tuyển dụng căn cứ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo (ưu tiên trình độ đào tạo cao hơn), kinh nghiệm công tác (thời gian hợp đồng lao động trong trường học có đóng bảo hiểm xã hội) và thành tích đạt được trong quá trình công tác để thống nhất lựa chọn người trúng tuyển.
2.3. Đối với nhân viên
– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
+ Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
+ Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có). Lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng. Nếu vẫn bằng điểm nhau thì Hội đồng tuyển dụng căn cứ các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo (ưu tiên trình độ đào tạo cao hơn), kinh nghiệm công tác (thời gian hợp đồng lao động trong trường học có đóng bảo hiểm xã hội) và thành tích đạt được trong quá trình công tác để thống nhất lựa chọn người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
V. HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG, HỒ SƠ TRÚNG TUYỂN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG
1. Hội đồng tuyển dụng
– Hội đồng tuyển dụng: Do Giám đốc Sở GDĐT quyết định thành lập. Số lượng, cơ cấu của Hội đồng: Có tối thiểu là 07 người, gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở GDĐT.
b) Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng thuộc Sở hoặc Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
c) Ủy viên Hội đồng là Phó Trưởng phòng, chuyên viên Sở GDĐT; cán bộ lãnh đạo, quản lý có uy tín đang công tác tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn hoặc các trường THPT trong tỉnh (nếu cần).
d) Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng là Lãnh đạo Phòng TCCB – CTTT Sở GDĐT.
– Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết.
e) Hội đồng tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
– Thành lập các Ban giúp việc: Ban kiểm tra Hồ sơ, Ban đề thi, Ban chấm thi, Ban coi thi, Ban phách và Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thi thực hành 2 tiết dạy tại vòng 2 theo Kế hoạch số 1079/KH-SGDĐT.
– Kiểm tra hồ sơ dự tuyển, chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho Hội đồng, tổ chức thi, coi thi, chấm thi theo quy chế;
– Báo cáo Giám đốc Sở GDĐT quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức;
– Tham mưu Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tổ chức tuyển dụng viên chức;
– Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
f) Giám đốc Sở GDĐT quyết định thành lập Ban Giám sát Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT năm 2023.
g) Không bố trí những người có quan hệ là cha, mẹ, anh, chị, em ruột của người dự tuyển hoặc của bên vợ (chồng) của người dự tuyển; vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển hoặc những người đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật làm thành viên Hội đồng, thành viên các Ban giúp việc của Hội đồng.

2. Hồ sơ của người được trúng tuyển
2.1. Hồ sơ tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.
– Bản sao các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen… được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Các văn bằng, bảng điểm, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển bằng tiếng nước ngoài phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, nộp kèm theo bản dịch ra Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
– Bản sao Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
2.2. Hồ sơ tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
* Lưu ý:
– Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển phải mang theo văn bằng, chứng chỉ, phiếu điểm gốc để đối chiếu. Riêng đối với các trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên phải kèm theo bản sao (có công chứng) các tài liệu minh chứng
– Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Phòng TCCB-CTTT, Sở GDĐT để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
+ Bản sao bằng tốt nghiệp đại học sư phạm (hoặc bằng Đại học và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), bằng thạc sỹ (nếu có) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, bảng điểm học tập toàn khoá đại học (trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và được kiểm định qua Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo); Chứng chỉ khung năng lực ngoại ngữ theo quy định của Bộ GDĐT đối với giáo viên tiếng Anh; các chứng chỉ, chứng nhận có liên quan (nếu có);
+ Sơ yếu lý lịch tự khai có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương và có dán ảnh đóng dấu giáp lai (có giá trị trong vòng 6 tháng, tính đến thời điểm xét tuyển);
+ Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế (thời gian từ khi cấp giấy chứng nhận đến thời điểm xét tuyển không quá 6 tháng);
+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên của các đối tượng theo quy định tại khoản Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;
+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
2.3. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai
Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở GDĐT thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
3. Lệ phí tuyển dụng
– Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần đăng ký dự tuyển.
– Thí sinh nộp lệ phí tuyển dụng khi nộp hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển.

VI. QUY TRÌNH THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng trên Báo Quảng Trị, Website của Sở GDĐT và Website của Sở Nội vụ;
2. Thu nhận hồ sơ (đối với kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường Chuyên), Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (đối với xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP) và lệ phí xét tuyển: Qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng TCCB – CTTT, Sở GDĐT (số 136 Quốc lộ 9 – TP. Đông Hà – Quảng Trị). Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (hoặc hồ sơ đối với giáo viên tham gia kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) từ ngày 11/9/2023 đến trước 17 giờ ngày 11/10/2023.
3. Thành lập Hội đồng tuyển dụng và các bộ phận giúp việc Hội đồng tuyển dụng trước ngày 30/9/2023;
4. Tổng hợp hồ sơ (đối với kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường Chuyên), Phiếu đăng ký dự tuyển và lập danh sách những người tham gia dự tuyển trước 17h00 ngày 12/10/2023;
5. Tổ chức xét tuyển Vòng 1 (chung):
– Công bố danh sách những người nộp hồ sơ (đối với kiểm tra, sát hạch tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường Chuyên), Phiếu đăng ký dự tuyển và những người đủ điều kiện dự tuyển: Dự kiến ngày 13/10/2023;
– Công bố danh sách những người dự tuyển Vòng 2: Dự kiến trước 17h00 ngày 13/10/2023;
6. Tổ chức xét tuyển Vòng 2

TT Thời gian Đối tượng Địa điểm Ghi chú
 

 

1

 

Ngày 16/10/2023

Tổ chức xét tuyển đối tượng theo Nghị    định 140/2017/NĐ-CP cho tất cả các đối tượng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển.  

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

 

Công bố kết quả ngày 17/10/2023

 

 

2

 

Từ ngày 18 đến ngày 20/10/2023

Nếu còn chỉ tiêu, Tổ chức kiểm tra, sát hạch theo hình thức thi viết và thực hành giảng dạy để tiếp nhận giáo viên vào làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

– Ngày 18/10/2023, tổ chức thi viết;

– Ngày 19 – 20/10/2023, tổ chức 02 tiết dạy.

 

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn

 

Công bố kết quả ngày 22/10/2023

 

 

 

Ngày 20/10/2023

Tổ chức sát hạch bằng hình thức phỏng vấn để tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị có vị trí dự tuyển (trừ Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn) cho đối tượng đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP.  

 

Trung tâm GDTX-TH, NN tỉnh

 

 

Công bố kết quả ngày 22/10/2023

 

 

 

4

 

 

Ngày 24/10/2023

Nếu còn chỉ tiêu, tổ chức xét tuyển vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (theo Điều 11, Nghị định 115/2020/NĐ-CP)  

 

Trung tâm GDTX-TH,NN tỉnh

 

 

Công bố kết quả ngày 26/10/2023

5 Ngày 28/10/2023 Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng

7. Người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định trước ngày 29/10/2023.
8. Ban hành quyết định bố trí, phân công công tác cho người trúng tuyển ngày 01/11/2023;
Những người tham gia dự tuyển thường xuyên cập nhật thông tin, lịch và địa điểm làm việc chính thức (có thể điều chỉnh) của Hội đồng tuyển dụng được đăng tải trên Website và bảng tin của Sở Giáo dục và Đào tạo để thực hiện.
VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Nguồn kinh phí: Kinh phí nhà nước được cấp trong nguồn chi thường xuyên của Sở GDĐT theo quy định hiện hành.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổ chức cán bộ – Chính trị, tư tưởng
Triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo tiến độ thời gian và đúng quy trình tuyển dụng theo quy định.
Phối hợp với các phòng thuộc Sở, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả.
2. Phòng GDTrH-GDTX
Phối hợp với phòng TCCB-CTTT để triển khai kế hoạch, cử người tham gia các Ban của Hội đồng tuyển dụng theo yêu cầu.
3. Phòng KH-TC
Bố trí ngân sách thực hiện kế hoạch theo quy định.
4. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Trung tâm GDTX-TH,NN tỉnh
Thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại kế hoạch này, chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí học sinh phục vụ thi các tiết dạy; thường xuyên liên hệ với Phòng TCCB-CTTT để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật.
Kế hoạch này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở GDĐT (http://www.quangtri.edu.vn), website Sở Nội vụ (noivuquangtri.gov.vn), Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và niêm yết tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là Kế hoạch Tuyển dụng và tiếp nhận viên chức (lần 2 năm 2023) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023./.

***** Đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: quangtri.edu.vn